ONA TILI VA ADABIYOTI

1.Furqatning qalamiga mansub aruz vaznining qoidalari haqidagi asari to’g’ri korsatilgan javobni aniqlang.
A) “Aruz haqida” B) ”Muxtasar” C) “Mezon ul-avzon” D) “Ilmi ash’orning qoidai avzoni”

2. E. Seton-Tomson qaysi kitobi uchun “Alanga medali” ni olgan?
A) “Shimoliy hayvonlar hayoti” B) “Yovvoyi hayvonlar hayoti” C) “Jonivorlar haqida hikoyalar” D) “Quvg’indilar taqdiri”

3. Chindan ham men uni hammadan qizg’anib rashk qilardim, uning quvnoqligi, o’zini erkin tutishi bilan faxrlanardim. Nega shundayligini o’zim ham bilmagandim. Gapdagi fonetik o’zgarishga uchragan so’zlar haqidagi noto’g’ri hukmlarni aniqlang.
1)uch o’rinda tovush tushish hodisasi ro’y bergan
2)uch o’rinda tovush almashish hodisasi kuzatilgan
3)fonetik o’zgarishlar faqat yetakchi morfemada sodir bo’lgan
4)yasalish asosi yasama sifat bo’lgan so’zda fonetik o’zgarish kuzatilgan
5)tarkibida ikki xil tovush o’zgarishi kuzatilgan so’zlar miqdori ikkita
A) faqat3 B)2,4,5 C) 3,5 D) 1.3.4

4. Eng qadimiy tazkira namunasini yaratgan ijodkor nomini ko’rsating.
A) Davlatshoh Samarqandiy B) Abu Mansur as-Saolibiy C) Abu Mansur at-Tohiriy D) Muhammad Avfiy

5. “Umrning oxirlarida yuzlangan ishq dard-u ranji foydalarikim, jonso’z oh urmog’-u jon topshurmoqdurkim, anda sabt bo’lubdur” degan so’zlar qaysi devon debochasida keltirilgan?
A) “Badoye-ul vasat” B) “Badoye-ul bidoya” C) ”Favoyid-ul kibar” D) ”Mahbub-ul qulub”

6.Ukamga oldim- ukam uchun oldim kabi sinonimlar qanday sinonimlar deb yuritiladi?
A) grammatik sinonimlar B)frazeologik sinonimlar
C) uslubiy sinonimlar D) lug’aviy sinonimlar

7. Tinish belgisining qo’yilish qoidalariga rioya qilingan bo’g’langan qo’shma gapni aniqlang.
A) Avval ular bizga yetib olishsin, keyin birga jo’naymiz
B) Hamma ishlaringizda to’g’ri bo’ling: odamlarga muomilangiz, xulqingiz chiroyli bo’lsin.
C) Oyim endi o’rnidan turayotgan edi, eshik shaxd bilan ochildi va dadam kirib keldi.
D) Qor yog’di , go’yo don yog’di

8. Quyidagi berilganlardan o’z omonimi bilan o’timli yoki o’timsizligiga ko’ra farqlanmaydigan fe’l berilgan javobni aniqlang.
A) chopmoq B) bo’lmoq C) yopmoq D) tuymoq

9. To’g’ay Murodni iste’dodli yozuvchi sifatida ko’rsatgan dastlabki yirik asari?
A) ”Otamdan qolgan dalalar” B) ”Yulduzlar mangu yonadi” C) “Oydinda yurgan odamlar” D) “Ot kishnagan oqshom”

10. “Qatag’on” asari muallifi va janri to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.
A) O’tkir Hoshimov , drama B) Odil Yoqubov, drama C) Odil Yoqubov, qissa D) O’tkir Hoshimov, qissa

11. O’zga qishloqlarda tug’ulgan donodan boshqa qishloqdagi odamlar ham naf oladi. Ushbu gapdagi sifatlar qaysi gap bo’laklariga tobelangan?
A) ega, kesim B) to’ldiruvchi, kesim C)aniqlovchi, kesim D) hol, kesim, aniqlovchi

12. Quyidagi gaplarning nechtasida atash ma’nosiga ega bo’lgan so’zlar soni 5 ta?
1)Ehtimol, ertalab o’ziga isitish uchun shunaqa deyayotgandir.
2)To’rtta savagich bilan urib, par singari titibdi.
3)sen ham, men ham shunga ishonamiz-a?
4)Bu qizcha shu chog’da undan jonini so’rasa, balki ayamasdi
5) Hammasini tinglardim, ammo o’xshashini topmasdim also.
A) bittasida B) uchtasida C) ikkitasida D) hech birida

13.Qaralmish bosh gapning egasi bo'lib kelgan kesim ergash gapli qo'shma gapni aniqlang.
A) Vatanni sevishning boisi shuki, u menga onamdek mehribondir.
B) Bolalik inson hayotining shunday poydevoriki, umr binosining keng bo'y-basti, salobati unga bog'liq bo'ladi.
C) Xulosa shuki, bilimli insonning kelajagi porloq bo'ladi.
D) Kimning ko'ngli yorug' bolsa, uning tanlagan yo'li ham yorug' bo'ladi.

14. Quyidagi qaysi so'zlarda nuqtalar o'rniga bo'g'iz undoshi yoziladi?
1. Ja... d 2)da...lsiz 3)a... loq
4) mu...okama. 5)...ushyorlik. 6)a.... moq
A) 1,2,3 B) 1,3,5,6 C) 1,4,5,6 D) 1,2,4,5,6

15. Kuchaytiruv-ta'kid yuklamalari haqida berilgan quyidagi fikrlarning nechtasi to'g'ri?
1) gapning ma'lum bir bo'lagi ma'nosini kuchaytirib, ta'kidlab kelishi mumkin.
2) butun bir gap ma'nosini kuchaytirib, ta'kidlab kelishi mumkin.
3)so'zga qo'shib yoziladigan kuchaytiruv-ta'kid yuklamasi so'z asosida qo'shimcha bilan shakldosh bo'la oladi.
4)kuchaytiruv-ta'kid yuklamasi so'z-yuklama va qo'shimcha-yuklama bo'lishi mumkin.
A) 1 tasi B) 3 tasi C) 4 tasi D) 2 tasi

16. Uning bu boqishida Anvarning topqirligiga qoyil bo'lishdan tashqari ajablanish ham bor edi.
Ushbu gapda fe'llar tarkibida qatnashgan nechta ko'makchi morfema so'zlarni bir-biriga bog'lashga xizmat qilmaydi?
A) 4 ta B) 3 ta C) 2 ta D) 1 ta

17. O'zbek tilida jarangli shovqinli portlovchi til undoshlari soni nechta?
A) 2 ta B) 5 ta C) 4 ta D) 3 ta

18. Saboq olib diyonatdan,
Ezgu ishdan, matonatdan,
Qochib mudom xiyonatdan,
Asragaymiz biz Vatanni.
Ushbu she'riy parchada holning necha ma'no turi ishtirok etgan?
A) 3 ta B) 2 ta C) 1 ta D) holning ma'no turlari ishtirok etmagan

19. Etikdo'zning ”Biroz sabr qiling” deyishiga ham qaramay, qiziqqon savdogar masalani shu onda uzil-kesil hal qilishga qaror qilib, uni qo'yarda-qo'ymay o'zi bilan olib ketdi.
Mazkur gap tarkibidagi qo'shma so'zlar sonini aniqlang.
A) 8 ta B) 6 ta C) 7 ta D) 9 ta.

20. Bu dunyoning go’zalligi, boyligi betakror saxovatli donishmandlarning borligi hamda ularning adabiyot va san’atga rag’bati tufaylidir.
Berilgan gapdagi aniqlovchili so’z birikmalarining sonini aniqlang.
A) 7 ta B) 9 ta C) 5 ta D) 8 ta

21. Qaysi gapda ham tub sifatdan, ham yasama sifatdan yasalgan otlar mavjud?
A) Maqtanchoqlik qarilikning birinchi belgisidir.
B) O’z vaqtida qilinmagan yaxshilik yomonlikka yo’l ochgan.
C) Ilk sevgi bahor osmonidagi bulut kabidir.
D) Mehrga bemehrlik bilan javob berish – odamga teggan kasal.

22.Qaysi shoir o’zini “kuyib o’rtangan elning xoki, nazm elining choki, xonning boshini olmoqqa pokidirman” deya ta’riflaydi?
A) Zavqiy B) Mashrab C) Muqumiy D) Avaz O’tar

23. O’sha kuni kechasiyoq qahramonliklar ko’rsatib, shon-u shuhrat taratib, o’qituvchilarimni hayratda qoldirdim.
Ushbu gapda mustaqil so’z turkumlarining necha turiga oid so’zlar qatnashgan?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 3

24. Ayriliq g’ussasi o’limdan yomon, Qolmayin zarracha armon o’ynasin.
Ushbu she’riy parchada qatnashgan yasama so’zlar mustaqil so’z turkumlarining necha turiga mansub?
A) 2 ta B) 3 ta C) 7 ta D) 6 ta

25. O’z tilini unutgan xalqning
Bog’larida o’sgan gullarin Chirmab uxlar zaharli ilon.
Berilgan she’riy parchada qaysi bo’laklar bevosita kesimga tobelangan?
A) aniqlovchi, ega B) hol, ega C) to’ldiruvchi, aniqlovchi, ega D) To’ldiruvchi, hol, ega

26.Qaysi gapda yetakchi qismi qo’shma fe’l bo’lgan ko’makchi fe’lli so’z qo’shilmasi qatnashgan?
A) Bizni ham taklif qilib qo’yishni unutmang.
B) Hayotdan saboq olib, yaxshilardan ibrat olib yash, qizim.
C) Keyin ularning ham changidan iplarini yechib ayira boshladik.
D) Birpasgina bo’lsa ham gaplashib, meni tinchitib qo’ysang bo’lgani.

27. O’ylaymanki, farzandlarimizning har qanday illatga ruju qo’yishlarida, avvalo, ota-ona, mahalla-ko’y, bir so’z bilan aytganda, o’zimizning bilib-bilmay qilgan xatti-harakatimiz bosh omil bo’lib xizmat qiladi. Ushbu gap…
A) bog’lovchisiz bog’langan qo’shma gap
B) murakkab qo’shma gap C) ergash gapli qo’shma gap D) bog’langan qo’shma gap

28.Lek Haq kim g’am-u balo bermish,
Dard bermish vale da’vo bermish.
Chora bu ishga intiqom durur,
Yo’qsa, bo’lmoq tirik hamon durur.
Navoiy qalamiga mansub ushbu misralar qaysi qahramon tilidan aytilgan?
A)Navdar B)Nu’mon C)Suhayl D)Bahrom

29. “Rustamxon”dostonida Sultonxon oldiga suyunchi deb chiqqan kishiga tilla-tanga bilan birga qanday lavozim berishi mumkinligini aytadi?
A) lashkarboshi B) inoq C) qo’rg’onbiy D) eshik og’asi

30.Ozod va obod yurtda yashsaydigan, yangicha fikrlaydigan odamlarning uylari ham, ularning hayoti, turmushi ham go’zal va farovon bo’lishi kerak. Gapdagi uyushuq bo’laklarning tobelanishi haqida no’to’g’ri izoh berilgan javobni aniqlang.
A) tobe va hokim qismlari uyushiq bo’lak bilan ifodalangan moslashuv munosabatli tobe bog’lanish qatnashgan.
B)gapda uyushiq bo’laklarning nomustaqil holga tobelanishi kuzatiladi.
C)gapda uyushiq bo’laklarning qaratqich aniqlovchiga tobelanishi
D) gapda barcha uyushiq bo’laklar uyushiq kesimga bilvosita tobelangan.

31.Undov so’zlar haqida berilgan to’g’ri ma’lumotlarni aniqlang.
1)Undovlarning rasmiy va ilmiy uslubda qo’llanish doirasi cheklangan.
2) Nutq jarayonida undovlardan foydalanish so’zlovchining yoshi va mansabiga bog’liq bo’lishi mumkin.
3)Shaxsiy hatlarda undovlardan foydalanish mumkin.
4)Undalmali murakkablashgan gaplarda undovlar har doim undalmadan oldin keladi va ular orasida hech qanday tinish belgisi ishlatilmaydi.
A) 1,3,4 B) 1,2,3 C) 2,3,4 D)1,2,4

32. Yo’lbars, Asalxon. Yuqoridagi ismlarda ma’no ko’chishni qaysi turi mavjud?
A) metafora B) metafora, metonimya C) metonimiya D)metonimiya, sinekdoxa

33. “Menga qolsa, ijod jarayonida qandaydir ilohiyot bor, degan bo’lur edim. Haqiqiy ijodkor, Xudo ko’ngliga solganda qo’liga qalam oladi. Chinakam badiiy asar yozilmaydi, tug’iladi” ushbu jumla mualifini toping.
A) Asqad Muxtor B) Odil Yoqubov C) O’tkir Hoshimov D)Abdulla Qahhor

34. Kesimlari sodda tub so’zlar bilan ifodalangan bog’lovchisiz qo’shma gapni aniqlang.
A) Rostgo’y odamning bitta ojizligi bo’ladi: uni aldash oson. B) Suv keldi- cho’llarda hayot boshlandi. C) Har qanday donolikning cheki bor, nodonlik esa chegara bilamaydi. D)Otalar so’zi–aqlning ko’zi.

35. Quyidagi qaysi asar o’rta epik janrga mansub?
A) “Shodligim” (Turob To’la) B) “Muhabbat” (O’tkir Hoshimov) C) “Tengdoshlar” (Odil Yoqubov) D) “Qo’shchinor Chiroqlari” (Abdulla Qahhor)

36. “O’z zimmamga katta ish oldim” deb yozilgan misra Usmon Nosirning qaysi she’rida uchraydi?
A) “Monolog” B) “Nil va Rim” C) “Yurak” D) “Bog’im”

TARIX

37. Salavka davlati taridbiga kirmagan hududlarni aniqlang.
A) Mesopotomiya va Eron B) Parfiya va Baqtriya C) Baqtriya va So"gvdiyona D) Misr va Arabiston

38. Kimning ma’lumotiga ko’ra Xorazmshox sulton Muhammad O’tror shaxriga 50 minglik “lashkari berun” jo’natgan?
A) Juzjoniy B) Juvayniy C) Rashiduddin Fazlulloh D) Narshaxiy

39. III asrda eftallar qaysi hududlarga kelib o’rnashishgan?
A) Janubiy Turon va Harkon dengizi shimoliga B) Toxariston va Harkon dengiz bo’yiga C) Turonning sharqi va Harkon dengizi bo’yiga D) to’g’ri javob yo’q

40. Turklar eftallar davlatiga bostirib kirib dastlab qaysi shaxarni egallaydi?
A) Parak Shosh B) Zarafshon, Samarqand C) Farg’ona D) Shosh, Farg’ona

41. G'arbiy Turk hoqonligi ….. nihoyatda kuchayadi.
A) 7-asrning birinchi choragidà Â) 7-asrning uchinchi choragida C) 7-asrning ikkinchi choragidà D) 7-asrning to'rtinchi choragida

42. Biryilda sodir bo’lgan voqeyalarni toping?
A) Franklar Burgundiyani bosib oldi.Velisariy vandallar qirolligiga barxam berdi
B) Buyuk Alfred vafot etdi Muqaddas Rim imperiyasi tashkil topdi
C) Buyuk Alfred daniyaliklar bilan tinchlik sulxini tuzdi. Ryurik vafot etdi
D) to’g’ri javob Ava C

43. Dunyoda ezgulik qonunlari avjudligini, faqat ularni bilish va ularga rioya qilgan holda yashash kerakligini isbotlagan yunon mutafakkiri kim edi?
A) Arximed C) Demokrit B) Sokrat D) Pifogor

44. Ilk o’rta asrlarda Zarafshon vohasidagi qaysi yodgorliklardan budda ibodatxonalari topilgan?
A) Dalvarzintepa, Varaxsha, Afrosiyob
B) Afrosiyob, Bolaliktepa, Xolchayon
C) Afrosiyob, Panjikent, Varaxsha
D) Dalvarzintepa, Bolaliktepa, Xolchayon

45. Qaysi yillar Qashqadaryodan Qarshi cho'liga kanal qazilgan?
A) 1614-1615-yillar B) 1633-1634-yillar C) 1622-1623-yillar D) 1643-1644-yillar

46. Turkiyaga qarshi Albaniyada qo’zg’olon ko’tarilgan yillar oralig’ida yuz bergan voqeyani aniqlang.
A) Avstro-Vengriyada saylov yoshi 24 yoshga tushirildi
B) Eron shohligi taxtiga Muhammad Alishox o’tirdi
C) Meksikada prezidentlik saylovlarida P. Dias g’alaba qozondi
D) Afg’oniston Buyuk Britaniya mintaqasi deb elon qilindi

47. Bir yilda sodir bo’lgan voqeyalarni toping.
A) Imomqulixon vafot etdi. Angliyada fuqorolar urushi boshlandi
B) Qulibek Pyotr I qabulida bo’ldi. Bekovich-Cherkasskiy Xiva xonligiga yetib keldi
C) Q o’qon xonli tuzildi Eron shoxi Husayn yerni tashlab ketishni taqiqlovchi qonun chiqardi
D) barcha javoblar to’gri

48. Shoxrux Mirzo xukmronligi davrida dastlab Hisori Shodmon kimga berildi?
A) Amir Abduxoliq B) shayx Nuriddin C) Muhammad Jaxongir D) Amir Xudoydot

49. Amir Temur vafotidan keyin Farg’ona va O’ratepada kimning xukmronligi o’rnatildi?
A) Amir Abduxoliq B) Muhammad Jaxongir C) shayx Nuriddin D) Amir Xudoydot

50. Qadimgi Xitoyda Chjou podsholigi parchalanayotgan bir davrda O’rta Osiyoda………
A) Ilk temir buyumlar yasala boshlandi
B) Afrosiyob shaxri vujudga keldi
C) Qadimgi baqtriya davlati tashkil topdi
D) Saklar qabilaviy ittifoqqa birlashdi

51. Quyidagi javoblar ichidan bir yilda ruslar tomonidan zabt etilgan shaxarlarni toping.
A) Jizzax, Avliyota, Xo’jand
B) Xo’jand, Jizzax ,O’ratepa
C) Avliyota, Turkiston , Chimkent
D) To’g’ri javobB vaC

52. Quyidagi javoblar ichidan ruslar tomonidan zabt etlgan shaxar va qal’alarni bosib olingan tarixiy sanalari bilan tog’ri joylashtiring
1.Avliyota 2.Oqmasjid 3.Turkiston 4.Chimkent 5. Toshkent 6. Jizzax 7. Xo’jand 8. O’ratepa 9. Samarqand 10. Koktepa
a)1853-yil b)1864-yil 4iyun c)1866-yil 18-oktyabr d)1864-yil 12iyun
f) 1866-yil oktyabr g)1881-yil
s)1865-yil 17iyun z)1865-yil may
r) 1864-yil 5-oktyabr w) 1866-yil 24-may
A) 1b 2c 3s 4 a 5g 6d 7s 8r 9z 10w
B) 1b 2c 3s 4a 5g 6d 7s 8r 9w 10z
C) 1c 2b 3s 4a 5g 6d 7r 8w 9f 10z
D) 1b 2a 3d 4r 5z 6c 7w 8f 9z 10g

53. Quyidagi viloyatlarning qaysi biri oldinroq tashkil topgan?
A) Sirdaryo B) Kaspiyorti C) Farg’ona D) Samrqand

54. Xitoyda qabilalar ittifoqlari qachon paydo bo`la boshlagan?
A) Mil.avv I ming yillikda B) Mil.avv IV ming yillikda C) Mil.avv III ming yillikda D) Mil.avv II ming yillikda

55. Xitoyda qachon ittifoq-shaharlar yagona davlatga birlashdi?
A) Mil.avv I ming yillik boshlarida B) Mil.avv IV ming yillik oxirlarida
C) Mil.avv II ming yillik boshlarida D) Mil.avv II ming yillik o`rtalarida

56. Yunonlar qachon Troyaga yurish qilishgan?
A) Mil.avv. 13 asr boshlarida B) Mil.avv. 13 asr oxirlarida C) Mil.avv. 12 asr boshlarida D) Mil.avv. 12 asr oxirlarida

57. Kir II nechanchi yilda massagetlar ustiga yurishga otlandi?
A) mil.avvalgi 540-yilda B) mil. avvalgi 535-yilda C) mil. avvalgi 530-yilda D) mil. avvalgi 545-yilda

58. 1939-yil 22-mart kuni Gitler Germaniyasi Litvaga qarashli qaysi shaxarni zabt etdi?
A) Sudet B) Kleypeda C) Gdansk D) Shotsin

59. Sudet viloyatini Germaniyaga berishni ko’zda tutuvchi Myunxen konferensiyasi qachon bo’lib o’tdi?
A) 1939-yil 29-sentyabrida B) 1938-yil 29-sentyabrida C) 1939-yil 30 sentyabrida D) 1936-yil 7-noyabrida

60. 1939-yilning mart oyida Buyuk Britaniya Sovet davlatiga qaysi davlatlar bilan o’zaro hamkorlik to’g’risida deklaratsiya imzolashni taklif qildi?
A) Polsha, Yugoslaviya B) Polsha, Ruminiya C) Ruminya, Gretsiya D) Ruminiya, Albaniya

61. Moskva shaxrida ingliz-fransuz-sovet muzokoralari qachon natijasiz tugadi?
A) 1939-yil 6 avgust B) 1939-yil 12-avgust C) 1939-yil 10-may D) 1939-yil 23-mart

62. 1919-yil yanvarida Sovet davlati shimolida kimning hukmronligi o’rnatildi?
A) Kolchak B)Yudenich C) Miller D) Denikin

63. 1919-yil yanvarida Sovet davlati shimoli-g’arbida kimning hukmronligi o’rnatildi?
A)Kolchak B)Yudenich C)Miller D)Denikin

64. Franklar davlatida qachondan boshlab o'z erkinligini yo'qotgan franklar ham qui va kolonlar kabi feodallar yerlarida ishlay boshlaganlar?
A) V asr o'rtalaridan B) VI asr boshlaridan C) VI asr oxirlaridan D) VII asr o'rtalaridan

65. Xitoyda dastlabki kitob bosish dastgohlari qachon yaratilgan?
A) XI asrda B) XII asrda C) XIII asrda D) XIV asrda

66. Franklarda qaysi qirol davrida yangi qonun chiqarilib, u o'g'il voris bo'lmasa yerni avvalgidek jamoaga emas, marhumning qizi, singlisi yoki ukasiga o'tish huquqini tasdiqlaydi?
A) Xildebert B) Xlotar C) Xlodomer D) Xilperik

67. Abdullaxon 2 tuzgan davlatning chegarasi shimolda ….. borgan.
A) Hirotdan Mashhadgacha B) Orol dengizigacha C) Fors ko'rfazidan Arabistongacha D) Kaspiy dengizidan Issiqko`lgacha

68. …. kelib Buxoro xonligi nisbatan markazlashgan o`lkan davlatga aylandi.
A) 16-asrning boshlariga C) 16-asrning 50-yillariga B) 16-asrning 40-yillariga D) 16-asrning oxirlariga

69. 16-asrda qurilgan madrasalar va ularning joviashgan o'rni bir-biriga mos kelmagan javobni toping.
A) Samarqandda - Shayboniyxon madrasasi C) Toshkentda - Baroqxon madrasasi B) Buxoroda - Abdullaxon madrasasi D) Xo'jandda - Kokaldosh raadrasasi

70. 1939-yil 21 mart kuni Gitler Germaniyasi Polshadan qaysi shaxarni berishni talab qildi?
A) Sudet B) Kleypeda C) Gdansk D)Shotsin

71. Parij Kommunasi tomonidan o’tkazilgan islohotlar xato berilgan javobni toping.
A) Egalari tashlab ketgan korxonalar shu korxona ishchilariga topshirildi.
B) Majburiy va bepul ta'lim joriy etildi.
C) Cherkov davlatdan, maktab cherkovdan ajratildi.
D) Soliqlar soni va miqdori kamaytirildi.

72. Quyida berilgan qaysi viloyatlarning tashkil topishi oralig’ida 10 yil muddat bor?
A) Samarqand, Jizzax B) Sirdaryo, Jizzax C) Toshkent, Farg’ona D) Namngan, Xorazm

INGLIZ TILI

73. You ________ go now. It’s getting late.
A) would batter B) would rather C) had better D) had rather

74. I’m going to spend a few days with some ________ of mine, who live in the north of Scotland.
A) relatives B) familiars C) neighbors D) companies

75. The ________ outside the house said “No Parking”
A) notice B) single C) label D) advice

76. He has no ________ of winning.
A) luck B) chance C) opportunity D) occasion

77. Those people over there are speaking a language I don’t understand. They must be ________ .
A) foreign B) strange C) rare D) outlandish

78. I didn’t write it. That is not my ________ on the cheque.
A) firm B) letter C) signature D) mark

79. The actors have to ________ before they appear in front of the strong lights on television.
A) do up B) paint up C) cover up D) make up

80. It is a difficult problem but we must find the answer ________ .
A) somehow or other B) by one way or other C) anyhow or other D) anyway or other

81. I want ________ immediately.
A) this work done B) this work made C) That this work is done D) That this work is made

82. He’s used to ________ in public.
A) the speaking B) speaking C) be speaking D) speak

83. You can fly to London this evening ________ you don’t mind changing planes in Paris.
A) so far as B) except C) unless D) provided

84. It’s ages ________ him.
A) since I saw B) that didn’t see C) ago I saw D) that I don’t see

85. He made me ________ .
A) be angry B) angry C) to be angry D) that I got angry

86. Do what you think is right, ________ they say.
A) for all B) however C) whichever D) whatever

87. He arrived late, ________ was annoying.
A) which B) that C) what D) the which

88. His job is ________ yours.
A) alike B) as C) similar to D) the same that

89. He needs a ________ .
A) few days rest B) few days’ rest C) little days’ rest D) little days rest

90. Do you know ________ the repairs?
A) to do B) how to do C) to make D) how to make

91. We usually have fine weather ________ summer.
A) in B) on C) at D) while

92. My flat is ________ the third floor of the building.
A) on B) at C) in D)by

93. They live ________ the other side of the road.
A) by B) in C) for D) on

94. He isn’t ________ to reach the ceiling.
A) enough taller B) as tall C) enough tall D) so tall

95. They treated him ________ a king when he won all that money.
A) as being B) like C)as D) like he was

96. I’ve told him several times but he ________ doesn’t understand.
A) no longer B) already C) still D) yet

97. ________ did you go in the car this morning?
A) How far B) How much far C) How long D) How much

98. He’d done that before, ________ ?
A) hadn’t he B) shouldn’t he C) wouldn’t he D) didn’t he

99. ________ of them understood him.
A) someone B) No one C) anyone D) None

100. It’s ________ mountain in the world,
A) the higher B) the highest C) the more high D) the most high

101. I’m going to a concert tomorrow evening. So ________ .
A) I will B) I am C) am I D) will I

102. That’s the firm ________ .
A) we’ve been dealing with B) what we’ve been dealing with C) We’ve been treating with D) what we’ve been treating with

103. She let the children ________ to play.
A) going out B) that they went out C) to go out D) go out

104. It was ________ that he couldn’t finish it alone.
A) a so difficult work B) a so difficult job
C) such a difficult job a so difficult work D) such a difficult work

105. I ________ photographs.
A) enjoy to take B) enjoy taking C) amuse taking D) amuse to take

106. I ________ me what happened.
A) would like you to tell B) would like you tell C) would like you telling D) would like that tell

107. ________ he wasn’t hungry, he ate a big meal.
A) Even B) In spite C) Unless D) Although

108. She had three sons, all ________ became doctors.
A) of whom B) which C) of which D) who