ONA TILI VA ADABIYOTI

1. Ergash gap bosh gapdan oldin kelgan javobni toping.
A) Kimning ichi nog’ora singari bo’sh bo’lsa, uning behuda so’zlari atrofdagilarning miyasini egovlaydi.
B) Biz shunday kutubxona bino qilaylikki, butun el qoshida manzur va mo’tabar bo’lsin
C)Bilingki, jim turib salomat bo’lish gapirib malomatga qolishdan afzal
D)Soliqni bermangiz demayman, chunki sizning itoatingiz menga bundog’ to’nlar berar

2. Qaysi fe’l(lar)da kelasi zamon sifatdoshi ikkita nisabt qo’shimchasidan so’ng qo’shilgan?
1) bajariladigan ish; 2) olinadigan ko’ylak; 3) haydaladigan yer; 4) chaqiriladigan mehmon; 5) yoziladigan bayon; 6) pishiriladigan ovqat
A) 1, 4, 6 B) 3, 5, 6 C) 1, 2, 4, 6 D) 6

3. Quyidagi gapda nechta so’z birikmasi bor?
Vohid, Mahmud do’stlari bilan sinfdoshining so’nggi izlarini boshqa shaharlardan ham qidirgandi.
A) 7 ta B) 8 ta C) 5 ta D) 6 ta

4. Roman, epik doston hayot hodisalarini badiiy qamrash ko’lami nuqatayi nazaridan epik janrning qaysi shakliga mansub?
A) katta epik janr B) o’rta va katta epik janr C)kichik epik janr D)o’rta epik janr

5. Egri tayoqning butog`i burunni yirtar. Jumlada nechta otli so`z birikmasi mavjud.
A) 3 ta B) 2 ta C) 1ta D) otli birikma ishtirok etmagan

6. O`tkir Hoshimovqalamiga mansub romanlar berilgan qatorni toping.
A) “Odamlar nima derkin”, “Qanot juft bo`ladi”
B) ”Ulug`bek xazinasi”, “Tushda kechgan umrlar”
C) “Ikki eshik orasi”, “Nur borki soya bor”
D) “Oltin zanglamas”, “Diyonat”

7. Quyida berilgan gaplarda qo’llangan iboralarning sintaktik vazifasi qaysi javobda to’g’ri izohlangan?
1. Hovli etagidagi uyasidan eti borib suyagiga yopishgan qari it chayqalib-chayqalib chiqib keldi.
2.Shu payt ko’cha darvoza taraqlab ochildi, tarvuzi qo’ltig’idan tushib Alijon kirib keldi.
3.Mehmon joyiga o’tirdi-yu, ammo ko’ngli joyiga tushmadi.
4.Chol asta cho’kkaladi-da, sharti ketib, parti qolgan itning boshini siladi.
5.Og’ziga talqon solganday jim o’tirdi.
6.Mana shu tirranchalarni deb boya rosa po’stagimni qoqishgandi.
a) kesim; b) aniqlovchi; c) ravish holi
A) 1, 2-b; 3, 5-c; 4, 6-a B) 1, 3-b; 2, 5-c; 4, 6-a C) 1, 5-b; 2, 4-c; 3, 6-a D) 1, 4-b; 2, 5-c; 3, 6-a

8. Dunyoning tinchligi va farovonligi, insoniyat butunligi, haqiqatan ham, don ova oqil, pok niyatli odamlar faoliyatiga bog’liq.
Ushbu gapdagi uyushgan bo’laklar gapning qaysi bo’lak(lar)iga ergashib kelgan?
A) ega, to’ldiruvchi B) ega, kesim C) kesim, aniqlovchi D) aniqlovchi, hol

9. -Qizim, umringni bekor o’tkazma,- dedi yo’lovchi. Ushbu ko’chirma gapni o’zlashtirma gapga aylantirganda bo’ladigan o’zgarishlar haqidagi to’g’ri fikrni aniqlang.
A) Gap bo’laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo’lak tushib qoladi.
B) Qo’shma gap soda gapga aylanadi
C) Barcha javoblardagi o’zgarishlar bo’ladi
D) Ko’chirma gapning ifoda maqsadiga ko’ra turi o’zgarmaydi

10. “O’zbak! Sen bunday bo’yni yo’g’onlik qilma, haribi g’oriston bo’lib olma. Hali ham qo’ygin. Halak bo’p kelgan yo’lingadan qolma …” “Alpomish” dostonida Ko’kaldosh ushbu gapni kimga qaysi shartni bajarish oldidan aytgan?
A) Alpomishga, kurash B) Alpomishga, yoy tortish C) Alpomishga, ot choptirish D) Qorajonga, merganlik

11. Qaysi gapda kelasi zamon fe’li qatnashgan?
A) Kelinbuvim ukalarim bilan uyga qaytdi.
B) Lekin ko’chada qatnov, qiy-chuv brogan sari kuchaymoqda
C) Tolibjon gapning ma’nosini darrov tushundi
D) Oddiy haqiqatni kimga isbot etmoqchisan?

12. Quyida berilgan gapda nechta yasama sifat bor? Tutunlar ko’kimtir, mayin, mavj bilan tiniq, sovuq havoda suzadi.
A) 4 ta B) 3 ta C) 2 ta D) 1 ta

13. Qaysi qatorda kesimlari murakkab bo’lgan bog’lovchisiz qo’shma gap berilgan?
A) Shamol turdi, hammayoqni to’zon qopladi
B)Yaxshi qand yedirar, yomon pand yedirar
C) O’zingga ehtiyot bo’l, qo’shningni o’g’ri tutma
D)Bugun tadbir bo’ladi, men qo’shiq aytishim kerak

14. Qaysi asarda bek o’zida ko’p fazilatlarni kamolga yetkazish bilan birga, shoshqaloqlik, ochko’zlik, jaholat, buzuq fe’llilik, yolg’onchilik kabi illatlardan ehtiyot bo’lmog’I zarurligi ta’kidlangan?
A) ”Shohnoma” B) ”Saddi Iskandariy” C) ”Qutadg’u bilig” D) ”Mahbub ul-qulub”

15. Qaysi gapda olmoshning to’rt turi qatnashgan?
A) Kimki boshqalarga rahm-u shafqat qilmasa, unga ham hech kim rahm-u shafqat qilmaydi
B) Kimki shoshilmay, aql-u tadbir bilan ish tutsa, u o’z maqsadlariga oson erishadi
C) Nima ro’zg’orga kerak bo’lsa, dadam o’shani bozordan keltiraverar edi
D) Har kim o’z og’zining qorovuli bo’lsa, uning nafasi hech qachon bo’g’ilmaydi

16. Qaysi joy nomlari imlo qoidalariga ko’ra to’g’ri yozilgan?
1)Kavkazorti; 2)Samarqand Chinni zavodi; 3)Boltiqbo’yi; 4)O’rta Saroy; 5)Baland machit
A) 1, 2, 4 B) 1, 3 C) 1, 3, 4, 5 D) 2, 4

17. Qaysi ijodkor bir muxammasida o’zini bo’stonidan adashgan sho’rida bulbulga o’xshatadi; “Nihoni kuydirib hajr o’ti po’st-u ustixon aylar”, “Boshimda hushim yo’q”, “Biyobon gardiman Majnun kabi bir Layli yodida” kabi misralar orqali holini sharh etadi?
A) Navoiy B) Ogahiy C) Furqat D) Bobur

18. Berilgan gapdagi sintaktik bo’laklar tartibini to’g’ri ko’rsating.Urush boshlanganda u hali ko’krakdan ajralmagan go’dak edi.
A) payt holi, ega, payt holi, vositali to’ldiruvchi, kesim
B) ega, payt holi, ega, payt holi, vositali to’ldiruvchi, sifatlovchi aniqlovchi, kesim
C) payt holi, ega, payt holi, sifatlovchi aniqlovchi, kesim
D) ega, kesim, ega, payt holi, sifatlovchi aniqlovchi, kesim

19. ”Kuntug’mish” dostonida Gurkiboy bilan Mohiboy Zangar shahriga kirib kelganida dastlab kimga duch kelishadi?
A) Kuntug’mishga B) Avliyoyi Qoraxonga C) Xolmo’min yasovulboshiga D) Xolbekaga

20. Qaysi gapda uchta shakldosh qo’shimchasi bor so’z qatnashgan?
A) Bu uchrashuv “Qizingiz yozdi” she’riy to’plami bosilguncha bo’lib o’tgan edi.
B)Bolaligini eslatadigan guvala devorlar bilan qurshalgan ko’chalar ko’ngliga taskin beradi
C) G’ildirakning bir qiyomda taraqlab yurishidan ko’zim ilinibdi
D) Bilimdon odamlar har yerda aziz va hurmatga sazovordirlar

21. Ko`chirma gap o`zlashtirma gapga aylantirilganda ko`chirma gapning kesimi qanday bo`lakka o`zgaradi.
A) to`ldiruvchi B) aniqlovchi C) hol D) ega

22.Bu kun, ey do`stlar, farzandi jonimni sog`indim, Gado bo`lsam ne ayb ul shohi davronimni sog`indim. Baytdagi qofiya turini aniqlang.
A) muqayyad B) mutlaq qofiya C) to`q qofiya D) qo`sh qofiya

23. Yoshlarimiz bilimdon, negaki ularning bilim olishi uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilgan. Gapdagi so`z yasovchi qo`shimchalani aniqlang
A) -ish, -iy, -gan B) -il, -imiz, -ki C) -im, -don D) -lar,-ish, gan

24. Yoshlarimiz bilimdon, negaki ularning bilim olishi uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilgan. Ushbu gapda bog`lovchining qaysi turi ishtirok etgan?
A) Teng bog`lovchi B)Aniqlov bog`lovchisi C) Shart bog`lovchisi D) Sabab bog`lovchisi

25. Tog`ay Murod qaysi asari uchun davlat mukofotiga sazovor bo`lgan?
A) “Ot kishnagan oqshom” B) “Yulduzlar mangu yonadi” C) “Otamdan qolgan dalalar” D) tarjimasi “Yovvoyi yo`rg`a”

26. Qaysi asarda yo`lda tug`ilgani uchun yo`l bilan ism qo`yilgan qahramon nomi qo`llanilgan?
A)“Qutlug` qon” B)“Oq kema” C)“Asrga tatigulik kun” D)“Mehrobdan chayon”

27. “Alpomish” dostonida qalmoqlar tomonidan kulaband qilib bog`lab ketilgan Qorajonni kim ozod qiladi?
A) Alpomish B) Shohimardon pir C) Ko`sa sinchi D) Rajabxo`ja eshon

28. Derazaning ochiq tabaqasidan kirayotgan shamol darpardani ohista silkitardi. Gapda turlangan ismlar miqdori nechta?
A) 3 ta B) 2 ta C) 1 ta D) 4 ta

29. Urush-quyon ovi emas. Ushbu gapda ega va kesim orasiga nega teri qo`llanilgan?
A) Kesim ot bilan ifodalangani uchun
B) Kesimning ma`nosi ta`kidlangani uchun
C) Ega ma`nosi ta`kidlangani uchun
D) Bog`lama mavjudligi uchun

30. Husnbonuning oy desa, yuzi, kun desa, ko`zi bor ekan, bilimdon-u aqlli ekan. Ushbu gapda qanday yordamchi so`z ishtirok etgan?
A) Yuklama B) Bog`lovchi-yuklama C) Ko`makchi D) Ergashtiruvchi bog`lovchi

31. E o`g`lim, nega sen mening maslahatimga quloq solmading? Ushbu gapda qanday tovush o`zgarishi mavjud?
A) Tovush orttirilishi B) Tovush almashishi C) Tovush tutushi D) Tovush tutushi va almashishi

32. Yigit oddiy kiyingan, o`rtabo`y, kelishgan va chiroyli ekan. Ushbu gapdagi sifatlarni belgilang.
A) oddiy, kiyingan , chiroyli B) oddiy, o`rtabo`y, chiroyli C) oddiy, chiroyli, kelishgan D) oddiy, o`rta, chiroyli

33. Ismlarga qo`shilib narsa, belgi-xususiyat holat-harakatning uch shaxsdan biriga qarashliligini bildirgan qo`shimcha qanday nomlanadi?
A) so`z yasovchi qo`shimcha B) kelishik qo`shimchasi C) shaxs-son qo`shimchasi D) egalik qo`shimchasi

34. Mening talabim shuki, ishda tartib bo`lsin. Ergashgan qo`shma gap turini aniqlang.
A) Ega ergash gapli qo`shma gap B) To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap
C) Aniqlovchi ergash gapli qo`shma gap D) Kesim ergash gapli qo`shma gap

35.O`zbek adabiyotidagi ilk she`riy roman va uning muallifi keltirilgan qatorni aniqlang.
A) “Me`mor” Mirmuhsin B) “O`tgankunlar” A.Qodiriy C) “ZiyodvaAdiba” Mirmuhsin D) “Qutlug` qon” Oybek

36. Quyidagi parcha qanday she’riy shaklda yozilgan?
Ul sho‘xki ochildi xat-u ruxsori, Ochildi rayohinda yuzi gulnori, Xat-u yuzi besabr-u qarori man man Ruxsori gulnori man man zori.
A)musoviyattarafayn B) g‘azal C) ruboiy D) qit’a

TARIX

37. Xitoyda qaysi sulola davrida pul muomilasi tartibga solinib, xunarmandchilik savdo-sotiq rivojlangan?
A) Sun B) Suy C) Tan D) U Day

38. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligi janubida qaysi daryo irmoqlari bilan chegaralangan?
A) Vaxsh, Ko’lob B) Ko’lob, Darvoz, Kofirnihon C) Vaxsh, Panj, Kofirnihon D) Panj, Darvoz

39. Qo’qon xonligida aholi salmo’g’i jixatdan ikkinchi o’rinda turuvchi xalqlarni aniqlang.
A) tojiklar B) qozoqlar C) qirg’izlar D) naymanlar

40. Amudaryoning janubiy sohilida yashovchi o’zbeklar qaysi yillarda afg’onlar zulmiga qarshi isyonlar ko’targan?
A) 1768, 1789 yillar B) 1765,1789 yillar C) 1678, 1789 yillar D) 1755-1759-yillar

41. Liberiya davlati mustaqillikka erishgan yili O’rta Osiyoda…….
A) Katta qozoq juzlari Rossiya tarkibiga qo’shib olindi
B) Olloqulixon vadfot etdi
C) Rayim qal’asi qurildi
D) to’gri javob A va B

42. Quyidagi javoblar ichidan “ Taboqoti Nosiriy” asarining muallifini toping.
A) Juvayniy B) Juzjoniy C) Narshaxiy D) Rashiduddin

43. Qoraxoniylar davlatining Movarounnahrga harbiy yurishlarini tarixiy jihatdan ketma-ketlikda joylashtiring.
A) 998, 999, 1004 yy B) 992, 994, 996 yy C) 992, 996, 999 yy D) 888, 889, 890 yy

44. Rofe ibn Lays qo`zg`oloni davrida Xuroson noibi kim edi?
A) Ma'mun B) Amin C) Nasr D) Yahyo

45. Qadimdimgi Rimda aholi barcha muxim ishlarni…………………….
A) fol ochtirishdan B) ibodat qilishdan C) hammomlarga borishdan D) to’g’ri javob AvaB

46. Qaysi davrga kelib, rimlik sarkadalar mamlakatning shimoliy qismidan tashqari butun Italiyani zabt etishga muvaffaq bo’lishdi?
A) m.avv. IV asrda B) m.avv III asrda C) m.avv II asrda D) m.avv I asrda

47. Rim imperiyasiga gotlar bostirib kirishidan 16 yil oldin dunyo tarixida qanday voqeya ro’y berdi?
A) Rim imperiyasi ikki qismga bo’linib ketdi
B) Olimpiya shaxri vayron bo’ldi
C) Rim imperiyasiga xunnlar bostirib kirdi
D) to’g’ri javob Ava B

48. Xalil sulton va amir Xudoydot o’rtasidagi jang qayerda bo’lib o’tdi?
A) Qizilravotda B) Sherozda C) Bulung’urda D) Tarnobda

49. Midiya podsholigi qachon va qayerda vujudga kelgan?
A) Mil.avv. 9 asr, Kaspiy dengizi janubi-g`arbida
B) Mil.avv. 9 asr, Kaspiy dengizi janubi-sharqida
C)Mil.avv.9 asr, Kaspiy dengizi shimoli-sharqida
D)Mil.avv. 9 asr, Kaspiy dengiz shimoli-g`arbida

50. Kimning hukmronligi davrida Midiya qudratli davlatga aylandi?
A) Kashtariti B) Kiaksar C) Kambiz D) Astiag

51. Kushon yozuvi namunalari topilgan manzilgohni aniqlang.
A) Ayritom B) Xolchayon C) Surxko’tal D) Dalvarzintepa

52. Ma’lumki, Buyuk Ipak yo’li Farg’ona vodiysiga kelib ikki tarmoqqa bo’linadi. Ikkinchi tarmoq savdo yo’li qaysi shaharlarni bog’lagan?
A) O’zgan-Toshkent B) O’zgan-Marv C) O’zgan- Buxoro D) O’zgan- Dalvarzintepa

53. Mirzo Ulug’bek, Abdulatif va Alouddavla o’rtasidagi jang qayerda bo’lib o’tdi?
A) Qizilravotda B) Sherozda C) Tarnobda D) Bulung’urda

54. Mirzo Abu Said Abulxayrxon va Mirzo Abdullo o’rtasidagi jang qayerda bo’lib o’tdi?
A) Qizilravotda B) Sherozda C) Tarnobda D) Bulung’urda

55. Qaysi daryo bo’yida yashovchi franklar uzoq vaqt davomida urug’chilik tizimida yashashgan?
A) Luara B) Reyn C) elba D) dnepr

56. Abdullaxon II Rossiya bilan savdo aloqalarini yaxshilashga harakat qilar ekan, bu bilan qanday maqsadni ko`zlagan edi?
A) Podsho Ivan Grozniyning xonlik bilan chegaradosh Sibir hududlariga bo`lgan yurishlarni to`xtatishni rejalashtirgan edi.
B) Savdo aloqalarini yaxshilash orqali Rossiya davlati bilan harbiy ittifoq tuzmoqchi edi.
C) Savdo aloqalarini yaxshilash orqali o`z davlatining siyosiy ahvolini mustahkamlashga erishmoqchi edi.
D) Zamonaviy qurol-yarog` masalasida Ivan Gro`zniydan yordam so`rashni ko`zlagan edi.

57. Qachon Fransiya tashqi ishlar vaziri Brian AQSHga urushdan milliy siyosat quroli sifatida voz kechishini talab qildi?
A) 1928-yil aprel B) 1927-yil aprel C) 1929-yil aprel D) 1930-yil may

58. Brian-Kellog bitimi qachom imzolandi?
A) 1928-yilda B) 1927-yilda C) 1926-yilda D) 1930-yilda

59. 1902-yilda qaysi davlatlar o’rtasida dengiz bitimi imzolandi?
A) Angliya va Fransiya B) Fransiya va Yaponiya C) Angliya va Yaponiya D) Yaponiya va AQSH

60. Versal tinchlik shartnomasiga ko’ra qaysi davlat armiyasi 50 ming kishidan oshmasligi kerak edi?
A) Bolgariya B) Vengriya C) Turkiya D) Avstriya

61. Versal shartnomasiga ko’ra Germaniyaning Afrikadagi mustamlakasi Ruanda va Urindi qaysi davlatlar ixtiyoriga o’tdi?
A) Belgiya B) Fransiya C) Angliya D) to’g’ri javob A vaB

62. Versal shartnomasiga ko’ra Germaniyaning Afrikadagi mustamlakasi Namibiya qaysi davlatlar ixtiyoriga o’tdi?
A) Angliya B) JAR C) Belgiya D) to’g’ri javob A vaB

63. Gitler Germaniyasi tomonidan Chexoslovakiya qachon bosib olindi?
A) 1939-yil 20-mart B) 1939-yil 25 mart C) 1939-yil 15-mart D) 1939-yil 6-uyul

64.Bir yilda sodir bo’lgan voqeyalarni toping
A) Fransiyada “Varfolomey kechasi” ro’y berdi. Vilgelm Oranskiy Gollandiya xukmdori deb e’lon qilindi.
B) Akbarshox vafot etdi. Boqi Muhammad vafot etdi
C) Fransiyada “Varfolomey kechasi” ro’y berdi. Alba Niderlandiyani tark etdi
D) To’gri javob Ava B

65. Bir yilda vafot etgan shaxslarni toping.
A) Mikelanjelo, Da Vinchi B) Servants, Santi C) Shekspir, Servants D) Santi, Z.M. Bobur

66. Hazrati Kalon Soxibzoda Madrasasi qachon bunyod qilingan?
A) 1862-yilda B) 1872-yilda C) 1877-yilda D) 1869-yilda

67. Xivada Muxammad Raximxon madrasasi qachon bunyod qilingan?
A) 1873-yilda B) 1871-yilda C) 1867-yilda D) 1879-yilda

68. Ingliz elchisi Murkroft Buxoroga kelgan yili Angliya tarixida qanday voqeya ro’y berdi?
A) Ilk temiryo’l qurildi B) parlament isloxoti o’tkazildi C) ish tashlashlarga chek qo’yildi D) to’g’ri javob A va B

69. Qaysi ingliz josusi o’zini arman savdogari deb tanishtirgan?
A) Ebbot B) A. Byorns C) Murkroft D) Shekspir

70. Qadimda Xitoy tarixchilarining ma’lumotlariga ko’ra Dovon davlati chegaralari janubda qaysi davlat bilan tutashgan?
A) Qang’ B) Dovon C)Xorazm D) yue-chjilar

71. Sulton Sanjarga qarshi o’guzlar isyoni qachon bo’lib o’tdi?
A) 1189-yilda B) 1153-yilda C) 1156-yilda D) 1158-yilda

72. Qaysi shaxar mo’g’ullar tomonidan to’rt kunlik qamaldan keyin egallandi?
A) Banokat B) Jand C) Sig’noq D) Yangikent

INGLIZ TILI

73. I’m going away for a ________ .
A) holiday week B) week holiday C) week’s holiday D) holiday of a week

74. Why ________ ? It’s not very important.
A) worry B) to worry C) you are worried D) you worry

75. I don’t like ________ at me.
A) that they shout B) them shout C) their shout D) them shouting

76. It often snows ________ January.
A) in B) on C) for D) at

77. I’ll meet you again ________ the weekend.
A) by B) on C) at D) for

78. It’s the first turning ________ the left after the traffic lights.
A) by B) in C) on D) for

79. There are a lot of mistakes in this exercise. I’ll have to ________ it again with you.
A) go over B) come though C) repass D) instruct

80. If there are no buses, we’ll have to take a taxi. We must get there ________ .
A) anyway or other B) somewhere or other C) on one way or another D) somehow or other

81. ________ I read, the more I understand.
A) So much B) The more C) How much D) For how much

82. ________ he does his work, I don’t mind what time he arrives at the office.
A) So long as B) So far as C) In case D) Meanwhile

83. ________ entering the hall, he found everyone waiting for him.
A) On B) While C) At D) In

84. It’s years ________ a picture.
A) that I don’t paint B) that I didn’t paint C) since I painted D) ago I painted

85. When they arrived at the crossroads, he went the wrong ________.
A) direction B) way C) route D) street

86. Your work has been ________ so we’re going to give you a rise in salary.
A) satisfactory B) well C) regular D) available

87. That’s the best horse in the ________ .
A) rate B) run C) race D) career

88. The weather ________ says it will rain tomorrow.
A) provision B) forecast C) advertisement D) advise

89. I found the first question ________ .
A) to be easy B) the easy C) that it was easy D) easy

90. ________ an empty seat at the back of the bus.
A) She happened to find B) She happened to meet C) It happened her that she found D) It happened her that she met

91. It was raining, ________ was a pity.
A) that B) which C) the which D) what

92. Your car is ________ mine.
A) similar to B) as C) the same that D) alike

93. That’s the dog ________ .
A) we’ve been looking after B) after which we’ve been looking
C) what we’ve been looking after D) we’ve been taking care for

94. I made him ________ what I had told him.
A) repeat B) that he repeated C) repeating D) to repeat

95. I was ________ tired that I had to rest.
A) enough B) so much C) so D) too

96. He ________ live in the country than in the city.
A) prefers B) likes better to C) had better D) would rather

97. He ________ his sister.
A) remembers me B) reminds me of C) remembers me of D) reminds me

98. Put on your raincoat ________ it rains.
A) in any case B) for C) because D) in case

99. I didn’t know what do but then an idea suddenly ________ to me.
A) hit B) entered C) happened D) occurred

100. He wasn’t ________ to lift the case.
A) enough strong B) strong enough C) too strong D) so strong

101. He can climb trees ________ a monkey.
A) like B) as C) the same that D) similarly than

102. He ________ lives in the house where he was born.
A) every B) yet C) already D) still

103. It’s ten o’clock in the morning so he’s still ________.
A) in bed B) at bed C) at the bed D) in the bed

104. He was a good swimmer so he ________ swim to the river bank when the boat sank.
A) could B) might C) succeeded to D) was able to

105. She’s been very kind, ________ ?
A) wasn’t she B) isn’t she C) hasn’t she D) doesn’t she

106. He was left alone, with ________ to look after him.
A) no one B) anyone C) not one D) someone

107. I pulled the handle ________ I could.
A) as hardly as B) as hard as C) so hard as D) so hardly as

108. Have you got match? I’ve left my ________ at home.
A) cigarettes lighter B) cigarette lighter C) cigarette’s lighter D) lighter for cigarettes