ONA TILI VA ADABIYOTI

1.Qaysi qatorda kesimlari murakkab bo’lgan bog’lovchisiz qo’shma gap berilgan?
A) Shamol turdi, hammayoqni to’zon qopladi
B)Yaxshi qand yedirar, yomon pand yedirar
C) O’zingga ehtiyot bo’l, qo’shningni o’g’ri tutma
D)Bugun tadbir bo’ladi, men qo’shiq aytishim kerak

2. Qaysi asarda bek o’zida ko’p fazilatlarni kamolga yetkazish bilan birga, shoshqaloqlik, ochko’zlik, jaholat, buzuq fe’llilik, yolg’onchilik kabi illatlardan ehtiyot bo’lmog’i zarurligi ta’kidlangan?
A)”Shohnoma” B)”Saddi Iskandariy” C)”Qutadg’u bilig” D)”Mahbub ul-qulub”

3.Qaysi gapda olmoshning to’rt turi qatnashgan?
A) Kimki boshqalarga rahm-u shafqat qilmasa, unga ham hech kim rahm-u shafqat qilmaydi
B) Kimki shoshilmay, aql-u tadbir bilan ish tutsa, u o’z maqsadlariga oson erishadi
C) Nima ro’zg’orga kerak bo’lsa, dadam o’shani bozordan keltiraverar edi
D) Har kim o’z og’zining qorovuli bo’lsa, uning nafasi hech qachon bo’g’ilmaydi

4.Qaysi joy nomlari imlo qoidalariga ko’ra to’g’ri yozilgan?
1)Kavkazorti; 2)Samarqand Chinni zavodi; 3)Boltiqbo’yi; 4)O’rta Saroy; 5)Baland machit
A) 1, 2, 4 B) 1, 3 C) 1, 3, 4, 5 D) 2, 4

5.Quyida berilgan gaplarda qo’llangan iboralarning sintaktik vazifasi qaysi javobda to’g’ri izohlangan?
1. Hovli etagidagi uyasidan eti borib suyagiga yopishgan qari it chayqalib-chayqalib chiqib keldi.
2.Shu payt ko’cha darvoza taraqlab ochildi, tarvuzi qo’ltig’idan tushib Alijon kirib keldi.
3.Mehmon joyiga o’tirdi-yu, ammo ko’ngli joyiga tushmadi.
4.Chol asta cho’kkaladi-da, sharti ketib, parti qolgan itning boshini siladi.
5.Og’ziga talqon solganday jim o’tirdi.
6.Mana shu tirranchalarni deb boya rosa po’stagimni qoqishgandi.
a) kesim; b) aniqlovchi; c) ravish holi
A) 1, 4-b; 2, 5-c; 3, 6-a B) 1, 3-b; 2, 5-c; 4, 6-a C) 1, 5-b; 2, 4-c; 3, 6-a D) 1, 2-b; 3, 5-c; 4, 6-a

6. Dunyoning tinchligi va farovonligi, insoniyat butunligi, haqiqatan ham, don ova oqil, pok niyatli odamlar faoliyatiga bog’liq.
Ushbu gapdagi uyushgan bo’laklar gapning qaysi bo’lak(lar)iga ergashib kelgan?
A) ega, to’ldiruvchi B) ega, kesim C) aniqlovchi, hol D) kesim, aniqlovchi

7. -Qizim, umringni bekor o’tkazma, - dedi yo’lovchi. Ushbu ko’chirma gapni o’zlashtirma gapga aylantirganda bo’ladigan o’zgarishlar haqidagi to’g’ri fikrni aniqlang.
A) Gap bo’laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo’lak tushib qoladi.
B) Ko’chirma gapning ifoda maqsadiga ko’ra turi o’zgarmaydi
C) Barcha javoblardagi o’zgarishlar bo’ladi
D) Qo’shma gap soda gapga aylanadi

8. “O’zbak! Sen bunday bo’yni yo’g’onlik qilma, haribi g’oriston bo’lib olma. Hali ham qo’ygin. Halak bo’p kelgan yo’lingadan qolma …” “Alpomish” dostonida Ko’kaldosh ushbu gapni kimga qaysi shartni bajarish oldidan aytgan?
A) Alpomishga, ot choptirish B) Alpomishga, yoy tortish C) Alpomishga, kurash D) Qorajonga, merganlik

9. Qaysi gapda kelasi zamon fe’li qatnashgan?
A) Kelinbuvim ukalarim bilan uyga qaytdi.
B) Lekin ko’chada qatnov, qiy-chuv brogan sari kuchaymoqda
C) Tolibjon gapning ma’nosini darrov tushundi
D) Oddiy haqiqatni kimga isbot etmoqchisan?

10. Quyida berilgan gapda nechta yasama sifat bor?
Tutunlar ko’kimtir, mayin, mavj bilan tiniq, sovuq havoda suzadi.
A) 4 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 1 ta

11.Qaysi ijodkor bir muxammasida o’zini bo’stonidan adashgan sho’rida bulbulga o’xshatadi; “Nihoni kuydirib hajr o’ti po’st-u ustixon aylar”, “Boshimda hushim yo’q”, “Biyobon gardiman Majnun kabi bir Layli yodida” kabi misralar orqali holini sharh etadi?
A) Navoiy B) Ogahiy C) Furqat D) Bobur

12. Berilgan gapdagi sintaktik bo’laklar tartibini to’g’ri ko’rsating.
Urush boshlanganda u hali ko’krakdan ajralmagan go’dak edi.
A)payt holi, ega, payt holi, vositali to’ldiruvchi, kesim
B)ega, payt holi, ega, payt holi, vositali to’ldiruvchi, sifatlovchi aniqlovchi, kesim
C) payt holi, ega, payt holi, sifatlovchi aniqlovchi, kesim
D)ega, kesim, ega, payt holi, sifatlovchi aniqlovchi, kesim

13. ”Kuntug’mish” dostonida Gurkiboy bilan Mohiboy Zangar shahriga kirib kelganida dastlab kimga duch kelishadi?
A) Kuntug’mishga B) Xolmo’min yasovulboshiga C) Avliyoyi Qoraxonga D) Xolbekaga

14. Qaysi gapda uchta shakldosh qo’shimchasi bor so’z qatnashgan?
A) Bu uchrashuv “Qizingiz yozdi” she’riy to’plami bosilguncha bo’lib o’tgan edi.
B) Bolaligini eslatadigan guvala devorlar bilan qurshalgan ko’chalar ko’ngliga taskin beradi
C) G’ildirakning bir qiyomda taraqlab yurishidan ko’zim ilinibdi
D) Bilimdon odamlar har yerda aziz va hurmatga sazovordirlar

15.Ergash gap bosh gapdan oldin kelgan javobni toping.
A) Biz shunday kutubxona bino qilaylikki, butun el qoshida manzur va mo’tabar bo’lsin.
B) Kimning ichi nog’ora singari bo’sh bo’lsa, uning behuda so’zlari atrofdagilarning miyasini egovlaydi
C) Bilingki, jim turib salomat bo’lish gapirib malomatga qolishdan afzal
D) Soliqni bermangiz demayman, chunki sizning itoatingiz menga bundog’ to’nlar berar

16. Qaysi fe’l(lar)da kelasi zamon sifatdoshi ikkita nisabt qo’shimchasidan so’ng qo’shilgan?
1)bajariladigan ish; 2)olinadigan ko’ylak; 3)haydaladigan yer; 4)chaqiriladigan mehmon; 5)yoziladigan bayon; 6) pishiriladigan ovqat
A)1, 4, 6 B)3, 5, 6 C)1, 2, 4, 6 D) 6

17. Quyidagi gapda nechta so’z birikmasi bor? Vohid, Mahmud do’stlari bilan sinfdoshining so’nggi izlarini boshqa shaharlardan ham qidirgandi.
A) 7 ta B) 8 ta C) 6 ta D) 5 ta

18. Roman, epik doston hayot hodisalarini badiiy qamrash ko’lami nuqatayi nazaridan epik janrning qaysi shakliga mansub?
A) o’rta va katta epik janr B) katta epik janr C) kichik epik janr D) o’rta epik janr

19. Egri tayoqning butog`i burunni yirtar. Jumlada nechta otli so`z birikmasi mavjud.
A) 2 ta B) 3 ta C) 1 ta D) otli birikma ishtirok etmagan

20. O`tkir Hoshimovqalamiga mansub romanlar berilgan qatorni toping.
A)“Odamlar nima derkin”, “Qanot juft bo`ladi”
B)“Ikki eshik orasi”, “Nur borki soya bor”
C)”Ulug`bek xazinasi”, “Tushda kechgan umrlar”
D)“Oltin zanglamas”, “Diyonat”

21. Derazaning ochiq tabaqasidan kirayotgan shamol darpardani ohista silkitardi. Gapda turlangan ismlar miqdori nechta?
A) 1ta B) 2 ta C) 3 ta D) 4 ta

22. Urush- quyon ovi emas. Ushbu gapda ega va kesim orasiga nega teri qo`llanilgan?
A) Kesim ot bilan ifodalangani uchun
B) Kesimning ma`nosi ta`kidlangani uchun
C) Ega ma`nosi ta`kidlangani uchun
D) Bog`lama mavjudligi uchun

23. Husnbonuning oy desa, yuzi, kun desa, ko`zi bor ekan, bilimdon-u aqlli ekan. Ushbu gapda qanday yordamchi so`z ishtirok etgan?
A) Yuklama B) Ko`makchi C) Bog`lovchi-yuklama D) Ergashtiruvchi bog`lovchi

24. E o`g`lim, nega sen mening maslahatimga quloq solmading? Ushbu gapda qanday tovush o`zgarishi mavjud?
A) Tovush orttirilishi B) Tovush tutushi C) Tovush almashishi D) Tovush tutushi va almashishi

25. Yigit oddiy kiyingan, o`rtabo`y , kelishgan va chiroyli ekan. Ushbu gapdagi sifatlarni belgilang.
A) oddiy, kiyingan, chiroyli B) oddiy, chiroyli, kelishgan C) oddiy, o`rtabo`y, chiroyli D) oddiy, o`rta, chiroyli

26. Ismlarga qo`shilib narsa, belgi-xususiyat holat-harakatning uch shaxsdan biriga qarashliligini bildirgan qo`shimcha qanday nomlanadi?
A) egalik qo`shimchasi B) kelishik qo`shimchasi C) shaxs-son qo`shimchasi D) so`z yasovchi qo`shimcha

27. Mening talabim shuki, ishda tartib bo`lsin. Ergashgan qo`shma gap turini aniqlang.
A) Ega ergash gapli qo`shma gap B) To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap C) Aniqlovchi ergash gapli qo`shma gap D) Kesim ergash gapli qo`shma gap

28. O`zbek adabiyotidagi ilk she`riy roman va uning muallifi keltirilgan qatorni aniqlang.
A) “Me`mor” Mirmuhsin B) “O`tgankunlar” A.Qodiriy C) “Qutlug` qon” Oybek D) “ZiyodvaAdiba” Mirmuhsin

29.Ko`chirma gap o`zlashtirma gapga aylantirilganda ko`chirma gapning kesimi qanday bo`lakka o`zgaradi.
A) to`ldiruvchi B) aniqlovchi C) hol D) ega

30. Bu kun, ey do`stlar, farzandi jonimni sog`indim, Gado bo`lsam ne ayb ul shohi davronimni sog`indim. Baytdagi qofiya turini aniqlang.
A) mutlaq qofiya B) muqayyad C) to`q qofiya D) qo`sh qofiya

31. Yoshlarimiz bilimdon, negaki ularning bilim olishi uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilgan. Gapdagi so`z yasovchi qo`shimchalani aniqlang
A) -ish, -iy, -gan B) -il, -imiz, -ki C) -im, -don D) -lar,-ish, gan

32. Yoshlarimiz bilimdon, negaki ularning bilim olishi uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilgan. Ushbu gapda bog`lovchining qaysi turi ishtirok etgan?
A) Teng bog`lovchi B) Aniqlov bog`lovchisi C) Shart bog`lovchisi D) Sabab bog`lovchisi

33. Tog`ay Murod qaysi asari uchun davlat mukofotiga sazovor bo`lgan?
A) “Ot kishnagan oqshom” B) “Yulduzlar mangu yonadi” C) “Otamdan qolgan dalalar” D) tarjimasi “Yovvoyi yo`rg`a”

34. Qaysi asarda yo`lda tug`ilgani uchun yo`l bilan ism qo`yilgan qahramon nomi qo`llanilgan?
A) “Qutlug` qon” B) “Oq kema” C) “Asrga tatigulik kun” D) “Mehrobdan chayon”

35. “Alpomish” dostonida qalmoqlar tomonidan kulaband qilib bog`lab ketilgan Qorajonni kim ozod qiladi?
A) Alpomish B) Shohimardon pir C) Ko`sa sinchi D) Rajabxo`ja eshon

36. Qaysi gapda belgisiz qo‘llangan aniqlovchi fonetik yozuv asosida yozilgan to‘ldiruvchiga birikib kelgan?
A) Aql o‘z egasini dunyo malomatlaridan qutqaradi.
B) Bilimdonlikning sir-u asrori g‘ayrat hamda matonat bilan o‘qish va o‘rganishdadir.
C) Men xalq oldida sizning iltimosingizga shunday javob bermoqqa majbur bo‘ldim.
D) Biz o‘z tuprog‘imizni ko‘z qorachig‘idek asraymiz.

TARIX

37. Midiya podsholigi qachon va qayerda vujudga kelgan?
A)Mil.avv. 9 asr, Kaspiy dengizi janubi-sharqida
B)Mil.avv. 9 asr, Kaspiy dengizi janubi-g`arbida
C)Mil.avv.9 asr, Kaspiy dengizi shimoli-sharqida
D)Mil.avv. 9 asr, Kaspiy dengiz shimoli-g`arbida

38. Kimning hukmronligi davrida Midiya qudratli davlatga aylandi?
A)Kashtariti C)Kiaksar B)Kambiz D)Astiag

39. Kushon yozuvi namunalari topilgan manzilgohni aniqlang.
A) Ayritom B) Xolchayon C) Surxko’tal D) Dalvarzintepa

40. Ma’lumki, Buyuk Ipak yo’li Farg’ona vodiysiga kelib ikki tarmoqqa bo’linadi. Ikkinchi tarmoq savdo yo’li qaysi shaharlarni bog’lagan?
A) O’zgan-Toshkent B) O’zgan-Marv C) O’zgan- Buxoro D) O’zgan-Dalvarzintepa

41. Qoraxoniylar davlatining Movarounnahrga harbiy yurishlarini tarixiy jihatdan ketma-ketlikda joylashtiring.
A) 998, 999, 1004 yy B) 992, 994, 996 yy C) 992, 996, 999 yy D) 888, 889, 890 yy

42. Rofe ibn Lays qo`zg`oloni davrida Xuroson noibi kim edi?
A) Ma'mun B) Amin C) Nasr D) Yahyo

43. Qadimdimgi Rimda aholi barcha muxim ishlarni…………………….
A) fol ochtirishdan B) ibodat qilishdan C) hammomlarga borishdan D) to’g’ri javob AvaB

44. Qaysi davrga kelib, rimlik sarkadalar mamlakatning shimoliy qismidan tashqari butun Italiyani zabt etishga muvaffaq bo’lishdi?
A) m.avv. IV asrda B) m.avv III asrda C) m.avv II asrda D) m.avv I asrda

45. Rim imperiyasiga gotlar bostirib kirishidan 16 yil oldin dunyo tarixida qanday voqeya ro’y berdi?
A) Rim imperiyasi ikki qismga bo’linib ketdi B) Rim imperiyasiga xunnlar bostirib kirdi
C) Olimpiya shaxri vayron bo’ldi D) to’g’ri javob Ava B

46. Xalil sulton va amir Xudoydot o’rtasidagi jang qayerda bo’lib o’tdi?
A) Qizilravotda B) Sherozda C) Bulung’urda D) Tarnobda

47. Mirzo Ulug’bek, Abdulatif va Alouddavla o’rtasidagi jang qayerda bo’lib o’tdi?
A) Qizilravotda B) Sherozda C) Bulung’urda D) Tarnobda

48. Mirzo Abu Said Abulxayrxon va Mirzo Abdullo o’rtasidagi jang qayerda bo’lib o’tdi?
A) Qizilravotda B) Sherozda C) Bulung’urda D) Tarnobda

49. Qaysi daryo bo’yida yashovchi franklar uzoq vaqt davomida urug’chilik tizimida yashashgan?
A) Luara B) Reyn C) elba D) dnepr

50. Abdullaxon II Rossiya bilan savdo aloqalarini yaxshilashga harakat qilar ekan, bu bilan qanday maqsadni ko`zlagan edi?
A) Podsho Ivan Grozniyning xonlik bilan chegaradosh Sibir hududlariga bo`lgan yurishlarni to`xtatishni rejalashtirgan edi.
B) Savdo aloqalarini yaxshilash orqali Rossiya davlati bilan harbiy ittifoq tuzmoqchi edi.
C) Savdo aloqalarini yaxshilash orqali o`z davlatining siyosiy ahvolini mustahkamlashga erishmoqchi edi.
D) Zamonaviy qurol-yarog` masalasida Ivan Gro`zniydan yordam so`rashni ko`zlagan edi.

51. Xitoyda qaysi sulola davrida pul muomilasi tartibga solinib, xunarmandchilik savdo-sotiq rivojlangan?
A) Suy B) Sun C) Tan D) U Day

52. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligi janubida qaysi daryo irmoqlari bilan chegaralangan?
A)Vaxsh, Ko’lob B)Vaxsh, Panj, Kofirnihon C)Ko’lob, Darvoz, Kofirnihon D)Panj, Darvoz

53. Qo’qon xonligida aholi salmo’g’i jixatdan ikkinchi o’rinda turuvchi xalqlarni aniqlang.
A) tojiklar B) qozoqlar C) qirg’izlar D) naymanlar

54. Amudaryoning janubiy sohilida yashovchi o’zbeklar qaysi yillarda afg’onlar zulmiga qarshi isyonlar ko’targan?
A) 1678, 1789 yillar B) 1765,1789 yillar C) 1768, 1789 yillar D) 1755-1759-yillar

55. Liberiya davlati mustaqillikka erishgan yili O’rta Osiyoda…….
A) Katta qozoq juzlari Rossiya tarkibiga qo’shib olindi
B) Olloqulixon vadfot etdi
C) Rayim qal’asi qurildi
D) to’gri javob A va B

56. Quyidagi javoblar ichidan “ Taboqoti Nosiriy” asarining muallifini toping.
A) Juvayniy B) Juzjoniy C) Narshaxiy D) Rashiduddin

57. Bir yilda sodir bo’lgan voqeyalarni toping
A) Fransiyada “Varfolomey kechasi” ro’y berdi.Vilgelm Oranskiy Gollandiya xukmdori deb e’lon qilindi.
B) Akbarshox vafot etdi.Boqi Muhammad vafot etdi
C) Fransiyada “Varfolomey kechasi” ro’y berdi Alba Niderlandiyani tark etdi
D) To’gri javob Ava B

58. Bir yilda vafot etgan shaxslarni toping.
A) Mikelanjelo, Da Vinchi B) Servants, Santi C) Shekspir, Servants D) Santi, Z.M. Bobur

59. Hazrati Kalon Soxibzoda Madrasasi qachon bunyod qilingan?
A) 1862-yilda B) 1872-yilda C) 1877-yilda D) 1869-yilda

60. Xivada Muxammad Raximxon madrasasi qachon bunyod qilingan?
A) 1871-yilda B) 1873-yilda C) 1867-yilda D) 1879-yilda

61. Ingliz elchisi Murkroft Buxoroga kelgan yili Angliya tarixida qanday voqeya ro’y berdi?
A) Ilk temiryo’l qurildi B) parlament isloxoti o’tkazildi
C) ish tashlashlarga chek qo’yildi D) to’g’ri javob A va B

62. Qaysi ingliz josusi o’zini arman savdogari deb tanishtirgan?
A) Murkroft B) A. Byorns C) Ebbot D) Shekspir

63. Qadimda Xitoy tarixchilarining ma’lumotlariga ko’ra Dovon davlati chegaralari janubda qaysi davlat bilan tutashgan?
A) Qang’ B) Dovon C) Xorazm D) yue-chjilar

64. Sulton Sanjarga qarshi o’guzlar isyoni qachon bo’lib o’tdi?
A) 1189-yilda B) 1153-yilda C) 1156-yilda D) 1158-yilda

65. Qaysi shaxar mo’g’ullar tomonidan to’rt kunlik qamaldan keyin egallandi?
A) Banokat B) Jand C) Sig’noq D)Yangikent

66. Qachon Fransiya tashqi ishlar vaziri Brian AQSHga urushdan milliy siyosat quroli sifatida voz kechishini talab qildi?
A) 1927-yil aprel B) 1928-yil aprel C) 1929-yil aprel D) 1930-yil may

67. Brian -Kellog bitimi qachom imzolandi?
A) 1928-yilda B) 1927-yilda C) 1926-yilda D) 1930-yilda

68. 1902-yilda qaysi davlatlar o’rtasida dengiz bitimi imzolandi?
A)Angliya va Fransiya B)Fransiya va Yaponiya C)Angliya va Yaponiya D)Yaponiya va AQSH

69. Versal tinchlik shartnomasiga ko’ra qaysi davlat armiyasi 50 ming kishidan oshmasligi kerak edi?
A) Bolgariya B) Vengriya C) Turkiya D) Avstriya

70. Versal shartnomasiga ko’ra Germaniyaning Afrikadagi mustamlakasi Ruanda va Urindi qaysi davlatlar ixtiyoriga o’tdi?
A) Angliya B) Fransiya C) Belgiya D) to’g’ri javob A vaB

71.Versal shartnomasiga ko’ra Germaniyaning Afrikadagi mustamlakasi Namibiya qaysi davlatlar ixtiyoriga o’tdi?
A) Angliya B) JAR C) Belgiya D) to’g’ri javob A vaB

72. Gitler Germaniyasi tomonidan Chexoslovakiya qachon bosib olindi?
A) 1939-yil 20-mart B) 1939-yil 15-mart C) 1939-yil 25 mart D) 1939-yil 6-uyul

INGLIZ TILI

73. When they arrived at the crossroads, he went the wrong ________.
A) direction B) way C) route D) street

74. Your work has been ________ so we’re going to give you a rise in salary.
A) satisfactory B) well C) regular D) available

75. That’s the best horse in the ________ .
A) rate B) run C) race D) career

76. The weather ________ says it will rain tomorrow.
A) provision B) forecast C) advertisement D) advise

77. There are a lot of mistakes in this exercise. I’ll have to ________ it again with you.
A) go over B) come though C) repass D) instruct

78. If there are no buses, we’ll have to take a taxi. We must get there ________ .
A) anyway or other B) somewhere or other C) on one way or another D) somehow or other

79. ________ I read, the more I understand.
A) So much B) The more C) How much D) For how much

80. ________ he does his work, I don’t mind what time he arrives at the office.
A) So long as B) So far as C) In case D) Meanwhile

81. ________ entering the hall, he found everyone waiting for him. A) On B) While C) At D) In

82. It’s years ________ a picture.
A) that I don’t paint B) that I didn’t paint C) since I painted D) ago I painted

83. I found the first question ________ .
A) to be easy B) the easy C) that it was easy D) easy

84. ________ an empty seat at the back of the bus.
A) She happened to find B) She happened to meet C) It happened her that she found D) It happened her that she met

85. It was raining, ________ was a pity.
A) that B) which C) the which D) what

86. Your car is ________ mine.
A) similar to B) as C) the same that D) alike

87. I’m going away for a ________ .
A) holiday week B) week holiday C) week’s holiday D) holiday of a week

88. Why ________ ? It’s not very important.
A) worry B) to worry C) you are worried D) you worry

89. I don’t like ________ at me.
A) that they shout B) them shout C) their shout D) them shouting

90. It often snows ________ January.
A) in B) on C) for D) at

91. I’ll meet you again ________ the weekend.
A) by B) on C) at D) for

92. It’s the first turning ________ the left after the traffic lights.
A) by B) in C) on D) for

93. He wasn’t ________ to lift the case.
A) enough strong B) strong enough C) too strong D) so strong

94. He can climb trees ________ a monkey.
A) like B) as C) the same that D) similarly than

95. He ________ lives in the house where he was born.
A) every B) yet C) already D) still

96. It’s ten o’clock in the morning so he’s still ________.
A) in bed B) at bed C) at the bed D) in the bed

97. He was a good swimmer so he ________ swim to the river bank when the boat sank.
A) could B) might C) succeeded to D) was able to

98. She’s been very kind, ________ ?
A) wasn’t she B) isn’t she C) hasn’t she D) doesn’t she

99. He was left alone, with ________ to look after him.
A) no one B) anyone C) not one D) someone

100. I pulled the handle ________ I could.
A) as hardly as B) as hard as C) so hard as D) so hardly as

101. Have you got match? I’ve left my ________ at home.
A) cigarettes lighter B) cigarette lighter C) cigarette’s lighter D) lighter for cigarettes

102. That’s the dog ________ .
A) we’ve been looking after B) after which we’ve been looking C) what we’ve been looking after D) we’ve been taking care for

103. I made him ________ what I had told him.
A) repeat B) that he repeated C) repeating D) to repeat

104. I was ________ tired that I had to rest.
A) enough B) so much C) so D) too

105. He ________ live in the country than in the city.
A) prefers B) likes better to C) had better D) would rather

106. He ________ his sister.
A) remembers me B) reminds me of C) remembers me of D) reminds me

107. Put on your raincoat ________ it rains.
A) in any case B) for C) because D) in case

108. I didn’t know what do but then an idea suddenly ________ to me.
A) hit B) entered C) happened D) occurred