ONA TILI VA ADABIYOTI

1.Quyida berilgan gapda nechta tobe bog‘lanish bor?
Tarixni anglash orqali insonda o‘zining inson ekanligini anglash qobiliyati shakllanadi.
A) 6 ta B) 9 ta C) 8 ta D) 7 ta

2.Ko`zlarim hali harf tanimas edi, qalam ushlolmasdi hali qo‘llarim.
Kapalak izidan quvib tinmasdan, Yulduzlarni sanar edim tunlari.
Ushbu misralarda boshqaruvli bog‘lanishlar soninechta?
A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta

3.Yusuf Xos Hojib "Qutadg‘u bilig" asarida qaysi toifa kishilarni "mutlaqo kerakli kishilar" deb ta’riflaydi?
A) muallimlarni B) savdogarlarni C) dehqonlarni D) chorvadorlarni

4.Qissayi Rabg‘uziyda yozilishicha, Odam Ato va Momo Havvoning jannatdan quvilishlariga sabab bo‘lgan mojaro qaysi?
A) bug‘doy mojarosi B) zanjabil mojarosi C) salsabil mojarosi D) uzum mojarosi

5. Ostidagi Chibor otin o‘ynatib, Qorajon chiqdi . . . tog‘ining ustiga. Qalmoqdan ilgari ketib boradi Ko‘rinmaydi qalmoqlarning qorasi, Yaqin qoldi . . . ning orasi.
"Alpomish" dostonidan olingan ushbu parchadagi nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zlarni qo‘ying.
A) Murod, Boboxon B) Asqar, Boboxon C) Asqar, Zil D) Zil, Boboxon

6. Jo‘nalish kelishigi shakli bilan birga qo‘llanadigan vazifadosh ko‘makchilarni aniqlang.
A) ko‘ra, qadar B) tomon, ko‘ra C) tomon, bo‘ylab D) qaramay, boshlab

7. Qaysi gapda 6 ta so‘z birikmasi qatnashmagan?
A) Kechqurunlari buvimdan oy yorug‘ida turli rivoyatlar tinglardim.
B) O‘z Vatanini sevgan kishi shu Vatanningravnaqi uchun kurashadi.
C) Tarixni anglash orqali insonda o‘zining inson ekanligini anglash qobiliyati shakllanadi.
D) Ma’lumki, koinotdagi barcha narsa muayyanva ma’lum qonunga bo‘ysunadi

8. Shu payt darvoza taraqlab ochildi, tarvuziqo‘ltig‘idan tushib Alijon kirib keldi.Ushbu gapda nechta so‘z birikmasi mavjud?
A) 3 ta B) 5 ta C) 6 ta D) 7 ta

9. Bîsh kĺlishikdŕgi ismlŕr bilŕn birgŕ qo‘llŕnilŕdigŕn sîf ko‘mŕkchilŕr bĺrilgŕn qŕtîrni toping.
A) bo‘ylŕb, bo‘yli, chŕmŕsi, hŕqidŕ
B) sŕbŕbli, tufŕyli, îrqŕli, tomon
C) bilŕn, uchun, sŕri, sŕyin
D) sŕyin, singŕri, hîldŕ, to‘g‘risida

10. Tarixni o‘rganishdan asosiy maqsad -milliy o‘zligimizni chuqurroq anglash. Ushbu gapdagi ismlarning munosabat shakllari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A) -ni, -ish, -dan, -imiz, -ni, -roq, -sh
B) -ni, -dan, -iy, -imiz, -roq
C) -ni, -dan, -imiz, -ni
D) -ni, -dan, -lik, -imiz, -ni, -roq, -la

11. Qaysi so‘z(lar) tarkibida birgina jarangsiz tovushdan iborat qo‘shimcha mavjud?
1) ozaymoq; 2) qizarmoq; 3) dumaloq;4) yig‘loqi; 5) gapirmoq
A) faqat 3 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 5 D) 1, 5

12. Quyida berilgan so‘zlardan qaysi biri to‘g‘ri yozilgan?
A) ta’magir B) gram C) baynalmilal D)avf

13. O`zbek tilidagi sof o‘zbekcha so‘zlar oxiridaquyida berilgan qo‘sh undoshlardan qaysibirining kelishi kuzatiladi?
1) rg; 2) st; 3) lt; 4) xt; 5) rt; 6) sht
A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 5 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 6

14. Qaysi asarda hamma kasblarning ham bozorikasod bo‘lgani haqida gap boradi?
A) Mening o‘g‘rigina bolam B) Bemor. C) Shum bola D) Bolaning ko‘ngli podsho.

15. Berilganlardan bog‘lamali gaplarni aniqlang.
1. Biz harbiy uchuvchi va Vatan posbonlari bo‘lamiz.
2. Shuni bilingki, men do‘stliktarg‘ibotchisiman.
3. Dadam qo‘li ochiq odam edilar.
4. Men ana shu ulkan baxt egasiman.
5. Bugun litseyimizda katta tadbir bo‘ladi
A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 5 C) 1, 2, 3, 5 D) 3, 4, 5

16. Shaxsiy yoki mulkiy sug‘urta shartnomasi, zarurat tug‘ilganda sug‘urtachiga qarshi da’vo qo‘zg‘atib zararni undirish uchun sudga taqdim etiladigan rasmiy hujjat". Ushbu izoh qaysi so‘zga tegishli?
A) lizing B) investitsiya C) aksiya D) polis

17. Dadam shu atrofdan–qishloqning chiqaverishidan?do‘kon qidirdi. Gapda tire nima uchun ishlatilgan?
A) umumlashtiruvchi bo‘lak bo‘lgani uchun B) kiritma gap ishtirok etgani uchun C) ajratilgan bo‘lak qatnashganligi uchun D) uyushiq bo‘lak qatnashganligi uchun

18. Navoiyning qaysi g‘azalida "navoye" (bir navo) so‘zi bilan "Navoiy" taxallusi ham qo‘llanishi ajib lisoniy joziba hosil qilgan?
A) "Deyin" B) "Qilg‘il" C) "Bo‘ldum sanga" D) "Jonga chun

19. Qaysi qatorda qo‘shimcha qo‘shilishi natijasida bo‘g‘inga ajralish o‘rni o‘zgargan so‘zlar ko‘rsatilgan?
A) kitobni, dengiz, singlim B) ko‘nglim, singlim, baxtingiz C) shtangasi, singlisi, dengizim D) dengizi, singlim, sinfga

20. Bolalarning beg‘ubor qalbi to‘lib-toshiboqayotgan daryo kabi jo‘shqin.Ushbu gapda nechta sifat yasovchi qo‘shimchamavjud va qaysilar?
A) 4 ta: be-, -gan, -day, -qin B) 1 ta: be- C) 3 ta: be-, -day, -qin D) 2 ta: be-, -qin

21. “Oq kema”qissasida Botir qulchi dafn marosimi kuni qanday voqea ro‘y beradi?
A) qabiladoshlar bir-birlari bilan urishib ketishadi
B) oqsoqollik mansabi da’vogarlari janjallashib ketishadi
C) qirg‘iz qabilasi ko‘z ko‘rmagan, quloq eshitmagan qirg‘inga uchraydi
D) motam marosimini o‘tkazish borasida qabiladoshlar kelisha olmaydi

22. Quyidagi hikmatli so‘zlar qaysi asardan olingan?
"Dunyo - kattakon ko‘l. Zamona esa esib turgan yel. Oldingdagi to‘lqin og‘alar bo‘lsa, ketingdagi to‘lqin inilardir. Navbat o‘tishar, avvalgiday bo‘lishar".
A) Abay "Naqliya so‘zlar" B) Navoiy "Mahbub ul-qulub" C) Gulxaniy "Zarbulmasal" D) M.Koshg‘ariy "Devonu lug‘ot it-turk"

23. Quyidagi parcha qanday she’riy shaklda yozilgan?
Ul sho‘xki ochildi xat-u ruxsori, Ochildi rayohinda yuzi gulnori, Xat-u yuzi besabr-u qarori man man Ruxsori gulnori man man zori.
A)musoviyattarafayn B) g‘azal C) ruboiy D) qit’a

24. Sendek menga bir yori jafokor topilmas, Mendek senga bir zori vafodor topilmas. Ushbu baytda qanday san’at(lar) qo‘llangan?
1) tazod; 2) iyhom; 3) talmeh;4) tajnis
A) 1, 2, 3 B) 1, 4 C) 1 D) 1, 2, 4

25. Qaysi gapda belgisiz qo‘llangan aniqlovchi fonetik yozuv asosida yozilgan to‘ldiruvchiga birikib kelgan?
A) Aql o‘z egasini dunyo malomatlaridan qutqaradi.
B) Bilimdonlikning sir-u asrori g‘ayrat hamda matonat bilan o‘qish va o‘rganishdadir.
C) Men xalq oldida sizning iltimosingizga shunday javob bermoqqa majbur bo‘ldim.
D) Biz o‘z tuprog‘imizni ko‘z qorachig‘idek asraymiz.

26. Qaysi qo‘shma gapda ergash gap kesimi qo‘shmafe’l bilan ifodalangan?
A) Maktabimizda sport klubi faoliyat olib bormoqda, shuning uchun klub a’zolari turli musobaqalarda yaxshi natijalarni qo‘lga kiritmoqda.
B) Qog‘ozga tushirilmagan ilm unutilib ketadi, shuning uchun bilganlaringni kelgusi avlodlarga yozib qoldirishga harakat qil.
C) Ilm saodatga yo‘llovchi mash’al, shu tufayli uning insonlar hayotidagi o‘rni nihoyatda katta.
D) Musavvirlikka menda havas uyg‘ondi, shu sababli uning sirlarini o‘rganishga astoydil bel bog‘ladim.

27. Furqatning Istambulda yozilgan, Vatanni qo‘msash, do‘stlar sog‘inchi maktub shaklida ifoda etilgan she’ri qaysi?
A) Sayding qo‘ya ber sayyod B) Manam sho‘rida bulbul C) Fasli navbahor o‘ldi D) Sabog‘a xitob

28. Gŕpning uyushiq bo‘lŕklŕrini bîg‘lŕshgŕ őizmŕt qilgŕn vŕzifŕdîsh biriktiruv bîg‘lîvchili gapni toping.
A) Fŕrhîd vŕ Shirin, Lŕyli vŕ Mŕjnun, Vîmiq vŕ Uzrî, Bŕhrîm hŕmdŕ Dilîrîm, Gul vŕ Nŕvro‘z mumtîz ŕdŕbiyotimiz qŕhrŕmînlŕridir.
B) Mĺn Pirimqul Qîdirîv bilŕn Sŕid Ŕhmŕd ŕsŕrlŕrigŕ qiziqŕmŕn.
C) Sŕidiy bîrib qishlîqning ruhini o‘z ko‘zi bilŕn ko‘rgisi kĺldi, birîq bîrishgŕ yurŕgi bĺtlŕmŕs edi. (Ŕ.Qŕhhîr)
D) Kuz kĺlishi bilŕn dŕrŕőtlŕrning bŕrglŕri sŕrg‘ŕya bîshlŕdi.

29. Agar ko‘chirma gap o‘zlashtirma gapga aylantirilsa, muallif gapining egasi o‘zlashtirma gapda qanday sintaktik vazifa bajaradi?
A) ega B) to‘ldiruvchi C) aniqlovchi D) hol

30. Men axir qutlug‘ bu so‘zni yigirma yil olmadim tilga, yigirma yil saqladim dilda. Ushbu parchada qanday yordamchi so‘z qatnashgan?
A) kuchaytiruv-ta’kid yuklamasi B) yordamchi so‘z qatnashmagan C) ayiruv-chegaralov yuklamasi D) biriktiruv bog‘lovchisi

31. Aziz do‘stlar oltin va kumushi bo‘lmagan odam kambag‘al emas balki es-hushi va kasb-hunari bo‘lmagan kishi kambag‘aldir. Gapda qaysi so‘zlardan so‘ng vergul qo‘yilishi kerak?
A) aziz, do‘stlar, balki B) do‘stlar, emas, bo‘lmagan C) do‘stlar, emas D) do‘stlar, emas, balki

32. "Tillarning eng yaxshisi so‘zga usta til, so‘zlarning eng yaxshisi bilib va oxirini o‘ylab so‘ylangan so‘zdir". Ushbu ta’rif kimning qaysi asaridan olingan?
A) Fitrat, "Tilimiz" B) A.Avloniy, "Turkiy Guliston yoxud axloq" C) P.Qodirov, "Xalq tili va realistik proza" D) Cho‘lpon, "Adabiyot nadur"

33. "Uch og‘a-ini botirlar" ertagida bog‘bon uzum o‘g‘irlayotgan o‘g‘rini qanday o‘ldiradi?
A) qilich bilan boshini kesadi B) shashvar to‘qmoq bilan boshiga uradi C) tokqaychi bilan o‘ldiradi D) bolta bilan chopib tashlaydi

34. Ravshan dostonida urush va jangovarlik holati necha bo‘g‘inli she’rlarda ifodalangan?
A) 11 B) 8 C) 7 D) 6

35. Kuntug‘mish dostonida Xolbeka dorga qarab aytgan nolasida kimdan madad so‘raydi?
A) mashhur so‘fiy Mansur Hallojdan B) Bobo Zangi podachidan C) Kuntug‘mishdan D) Xolmo‘min yasovulboshidan

36. Kim o‘z maqolalarining birida: "Biz turkistoniylarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur", - deb yozadi?
A) Fitrat B) A.Qodiriy C) M.Behbudiy D) Cho‘lpon

TARIX

37. Pyotr I Shvetsiyaga qarshi …bilan ittifoq tuzdi?
A) Angliya, Gollandiya B) Prussiya, Polsha. C) Turkiya, Avstriya D) Polsha, Daniya

38. ……yilda Yaponiya amerikaliklarga yana bir nechta port ochib berdi?
A) 1855 B) 1858 C) 1857 D) 1856

39….yilda Fransiya Jazoirni bosib oldi?
A) 1830 B) 1832 C) 1834 D) 1838

40. Xiva xonligi qaysi tomondan Eron bilan chegara bo’lgan?
A) janub B) g’arb C) shimol D) sharq

41. Tillashayx jome masjidi qayerda qurilgan?
A) Xiva B) Qo’qon C) Buxoro D) Toshkent

42. Toshkentda “Shahar nizomi” qachon joriy etilgan?
A) 1870-yilda B) 1877-yilda C) 1875-yilda D) 1886-yilda.

43. Qaysi temuriyzoda g’arbda katolik dinining homiysi sifatida shuhrat qozongan?
A) Miranshoh B) Shohruh C) Umarshayx Mirzo D) Ulug’bek

44. Kim Samarqand darvozalarini bekittirib, Ulug’bekni ichkariga kiritmaydi?
A) Abu Said B) Miranshoh Qovchin C) Boysung’ur Mirzo D) Abdulaziz

45. Papa viloyati tashkil topgan yili nima bo’ldi?
A) Abu Muslim o’ldirildi B) Kufada xalifalikka qarshi qo’zg’olon boshlandi
C) xalifalikdan birinchi mustaqil amirlik ajralib chiqdi.
D) Byuk Karl langobardlarga qarshi yurish boshladi

46. Kimlarning cho’qintirishdagi raqobat xristian cherkovini ikkiga bo’lib yuborgan?
A)bolgarlar B)polyaklar C)vengerlar D)ruslar

47. Amir Temur 1398-1399-yillarda qaysi Dehli sutoni qo’shinlarini yengadi?
A) Ahmad B) Mahmud C) Gupta D) Bahlul Lo’diy.

48. Abdullaxon II ning bobosini aniqlang?
A) Iskandar Sulton B) Mahmud Sulton C) Jonibek Sulton D) Suyunchxo’ja Sulton.

49. Sin Shixuandi qabridan nechta sopol haykalchalari topilgan?
A) 4000 ta B) 5000 ta C) 1000 ta D) 6000 ta

50. Xitoy kompasi bo’lmish magnitlangan temir kataklarga ajratilgan nimaga o’rnatilgan?
A) zarhallangan yog’ochga B) mis parchasiga C) bambuk poyasiga D) sopol parchasiga

51. Surxan vodiysi Ag'onistonning shimoliy qismi va Tojikistonning janubiy hududlarini egallagan davlatni aniqlang?
A) Xorazm B) Baqtriya Ń) Marg’iyona D) Parfiya.

52. Amir Temur qayerda o’nlab sug’orish tarmoqlari qurilib, dehqonchilik maydonlari kengaytiriladi?
A) Zarafshon vodiysi B) Qashqadaryo vohasi C) Farg’ona vodiysi D) Buxoro vohasi.

53. Abdullaxon timi va Blekuelxoll qurilishi orasida necha yil farq bor?
A) 150 yil B) 160 yil C) 180 yil D) 200 yil.

54. Kimning vazifasi amir farmoyishlarini beklardan boshqa tabaqaga yetkazishdan iborot bo’lgan?
A) parvonachi B) inoq C) shig’avul D) to’qsoba

55. Amir Nasrullo o’zboshimcha kenagaslarga qarshi kurashi 30 yil davom etdi. Nihoyat 1856-yilda qayerlarni bo’ysundirishga muvaffaq bo’ldi?
A) Shahrisabz va Boysun B) Shahrisabz va Qarshi C) Shahrisabz va Denov D) Shahrisabz va Kitob.

56. 1792-yilda kimlar "Vatan xavf ostida" chaqirig'i bilan xalqqa murojaat etdi?
Ŕ) jirondislar Â) Qonun chiqaruvchi Majlis Ń) yakobinchilar D) qirol.

57. Braziliyada butun hokimiyatni amalda qaysi oligarxiya qo’lga olgan edi?
A) qand B) ko’mir C) neft D) qahva

58. Sovet-fin sulhiga ko’ra SSSRga qayer tegdi?
A) Kareliya bo’g’ozi va Viborg B) Bosfor bo’g’ozi va Arxangelsk C) Dreyk bo’g’ozi va Vlnyus D) Dardanel bo’g’ozi va Murmansk

59. Gitler Mussolinini qayerga boshliq etib qo’ydi?
A) Bagamiyaga B) Maraviyaga C) Shimoliy Italiyaga D) Avstriyaga.

60. SSSR ikkinchi front ochish masalasini Britaniya va AQSH oldiga qachon qo’ygan edi?
A) 1941 B) 1942 C) 1943 D) 1944.

61. Isroil qachon tashkil topdi?
A) 1947-yil 29-noyabr B) 1949-yilda C) 1948-yil 14-mayda D) 1950-yilda

62. Qaysi jadid “Haq olinur, berilmas” shiori bilan chiqqan?
A) U.Asadullaxo’jayev B) A.Avloniy C) A.Fitrat D) M.Behbudiy.

63. 1917-yilda Turkiston general-gubernatorligi mahkamasi tugatilib, uning o’rniga Muvaqqat hukumatga bo’ysunuvchi nima tashkil etildi?
A) Turkiston qo’mitasi B) Ijroiya bo’limi C) Turkbyuro D) ishchi, askar va dehqon deputatlari soveti.

64. Ural kazaklari nechinchi yilda armiya nizomiga bo’ysunmagani uchun ko’chiriladi?
A) 1873 B) 1880 C) 1875 D) 1885.

65. XX-asr boshlarida Fransiya eksportida nima to’rtinchi o’rinni egalladi?
A) jun B) shoyi gazlama C) fransuz vinolari D) ip-gazlama.

66. GSDPsi 1877-yilgi parlament saylovlarida nechta deputatlik o’rniga ega bo’lgan?
A) 8 ta B) 12 ta C) 22 ta D) 31 ta.

67. Qachon Britaniya hukumati Irlandiyaga gomrul berishga qaror qildi?
A) 1886-yil B)1889-yil C)1893-yil D) 1899-yil.

68. 1922-yilda alohida senzura organi ….. tashkil etildi?
A) Gosplan B) Gestapa C) Goelro D) Glavlit

69. 1918-yil 3-noyabrda qaysi shaharda harbiy dengizchilar qo’zg’olon ko’tardi?
A) Kil B) Gamburg C) Bonn D) Berlin.

70. A.Mileran yashagan yillarni belgilang?
A) 1859-1943-yillar B) 1848-1940-yillar C) 1835-1945-yillar D) 1868-1948-yillar.

71. Urush natijasida Ispaniya oltin zaxirasisi necha barobar ko’paydi?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

72. AQSH Kongressi “Betaraflik to’g’risida”gi qonunni qachon qabul qildi?
A) 1932 B) 1934 C) 1935 D) 1939

INGLIZ TILI

73. The room in _____ Peter works is very small.
A) --- B) that C) which D) who

74. The girl to _____ I spoke comes from Italy.
A) who B) whom C) whose D) ----

75. The letter _____ I wrote to him was foolish.
A) --- B) to which C)who D) whose

76. Although he has money, with _____ he can do most things, he is rather unhappy.
A) which B) --- C) that D) who

77. Manuel asked _____ to the project.
A) for a job B) to work C) to be assigned D) to be fired

78. The mechanic expects the car _____ by nylon.
A) repairing B) have finished C) have fixed D) to have been repaired

79. _____ Bruce not driven so fast, he wouldn’t have had an accident.
A) Might B) Should C) Had D) Would

80. Would Bruce _____ his car if he had driven slowly?
A) have damaged B) have damage C) damage D) damaged

81. He wishes he _____ the exam.
A) had passed B) will pass C) has passed D) can pass

82. Intolerance between ethnic groups _____ on lack of information.
A) which is usually based B) which has been based C) is usually based D) usually based

83. _____ bough gasoline if they had had more money?
A) Have they B) Would they have C) They had D) Had they

84. If I had checked the gas, I wouldn’t _____ to walk to the gas station.
A) have had B) has had C) had had D) had have

85. _____ I known you were coming, we would have stayed at home.
A) Had B) Should C) Might D) Would

86. _____ I not heard the warning, I would have had a serious accident.
A) Would B) If C) Should D) Had

87. _____ I listened to your advice, I wouldn’t have had any trouble.
A) When B) If C) Although D) Then

88. The car _____ with gas if the service station had been open.
A) would have been B) would have been filled C) should have filled D) could be filled

89. My mother, _____ you never met, works in a hospital.
A) whom B) that C) -- D) who

90. Helen’s sister, for _____ we work, is really a good manager.
A) who B) whom C) that D) ---

91. Houses for _____ people pay high prices aren’t always well built.
A) which B) that C) --- D) whom

92. Goods _____ we have paid for have not been delivered.
A) whose B) of which C) who D) that

93. _____ to know is the address of Tim’s house.
A) That I will need B) Had I needed C) What I will need D) What directions are needed

94. Crocodiles are different from alligators _____ they have pointed snouts.
A) with which B) in that C) in which D) that

95. How long _____ here by the time she’s sixty-five?
A) will she have worked B) she will work C) does she work D) will she work

96. We _____ several possibilities before we made the decisions.
A) had been considering B) hadn’t been m C) been considering D) had been

97. The lower the stock market falls, ____ .
A) then the price of gold rises higher
B) the higher the price of gold rises
C) because the price of gold rises high
D) the price of gold to rise higher

98. Rafts _____ the trunks of trees may have been the earliest vehicles.
A) made from B) are made from C) which they are made from D) which made
99. For the past ten minutes I _____ for my friend to come. He hasn’t arrived yet.
A) waiting B) am waiting C) wait D) have been waiting

100. What happened when the recipes _____ presented?
A) were being B) are past C) have been D) will be

101. I expect all the arrangements _____ by tomorrow.
A) were made B) will be making C) have been made D) to have been made

102. Irma wants _____ an opportunity to explain.
A) to be given B) being given C) for D) to giving

103. This book is said _____ in the fourteenth century.
A) when it was written B) many times C) to have been written D) by being written

104. One of the primary causes of traffic accidents _____ .
A) people drive recklessly B) is reckless driving C) people who drive recklessly D) driving recklessly

105. Land _____ in large cities that architects conserve space by designing skyscrapers.
A) is so expensive B) which is most expensive C) is more expensive D) the most expensive thing

106. _____ is to visit Asia and Africa.
A) That’s what I’d do B) How interesting C) It would be exciting D) What I’d like to do

107. _____ I am talking about does not really concern you.
A) It’s why B) That’s what C) Why D) What

108. _____ requires a lot of patience to learn a second language.
A) It B) Students C) That D) Teachers