ONA TILI VA ADABIYOTI

1. Turkiy tilda so`zlashuvchi millatlar qaysi mintaqalarda istiqomat qiladilar?
A) Osiyoda B) Yevropa va Amerikada C) Avstraliyada D) Osiyo, Yevropa, Amerika va Avstraliyada

2. Eski o`zbek adabiy tilining sharqiy til an`anasida yaratilgan asar qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?
A) “Qissayi Yusuf” B) “Qissasi Rabg`uziy” C) “O`g`uznoma” D) “Tafsir”

3. Sonning qaysi ma`noviy turlarida qo`shimcha qo`shilishi natijasida tovush o`zgarishi hodisasi kuzatiladi?
A) jamlovchi sonda B) dona sonda C) jamlovchi va dona sonda D) jamlovchi, dona va kasr sonlarda

4. Bu safar Botirovning jinoyati o`n bir yilik qamoq jazosi bilan “taqdirlandi”. Ushbu gapdagi “taqdirlandi” so`zining qo`shtirnoqqa olinish sababi qaysi qatorda to`g`ri izohlangan?
A) Piching ma`nosida qo`llangani uchun B) So`zning asl ma`nosini saqlab qolish maqsadida
C) Ta`sirchanlikni oshirish maqsadida qo`llangan so`z bo`lgani uchun D) Publitsistik uslubga xos xususiyat aks etgani uchun

5. “O`zbek tili xazinasidagi so`zlar shu qadar ko`p va jilokorki, bu tilda hech qiynalmasdan go`zal asarlar: she`rlar, qissa va hikoyalar bitish mumkin.”
Ushbu fikr muallifi kim va ikki nuqtaning qo`yilish sababi nima?
A) A. Fitrat, izohlash munosabatidagi gaplar o`rtasida qo`yilgan.
B) N. Tixonov, umumlashtiruvchi bo`lakdan keyin qo`yilgan.
C) V. Borovkov, izohlash munosabatidagi gaplar o`rtasida qo`yilgan.
D) M. Behbudiy, umumlashtiruvchi bo`lakdan keyin qo`yilgan.

6. So`zlarning tobe bog`lanishidan qanday birliklar vujudga keladi?
A) so`z qo`shilmasi B) so`z birikmasi C) gap D) so`z birikmasi va gap

7. Mastura! Uning qo`llariday mayin, iliq, mehribon qo`llar bormi olamda?
Uning barmoqlariday nozik, kishining boshini silaganda qalbini nurga to`ldirib, dilini ravshan qiladigan barmoqlar bormikin dunyoda?
Ushbu matn turi qanday, matn qismlari qaysi vosita yordamida bog`langan va matnning birinchi birligi haqidagi to`g`ri hukmni belgilang.
A) makromatn, takroriy bo`lak, atov gap B) mikromatn, olmosh, atov gap
C) mikromatn, sinonimlar, undalma D) makromatn, bog`lovchi, undov so`z

8. Shart bog`lovchisi qaysi qatorda ergashgan qo`shma gap qismlarini bog`lab, ular o`rtasidagi to`siqsizlik munosabatini ifoda etgan?
A) Agar qiz bo`lsang, otingni Kimsanoy qo`yaman. B) Basharti biz tomonga yo`lingiz tushguday
bo`lsa, uyimizga, albatta, kiring. C) Gar qilich kelsa boshimga, degayman rostin. D) Agar shohsen – sen, ogohsen – sen.

9. Qaysi qatordagi gap tarkibida olmosh turkumiga oid so`z ishtirok etgan?
A) Yonginamizda yangi do`kon ochildi-yu,butun nonimiz yarim bo`ldi.
B) Shuncha kitobing bor ekan-u, bittasini mendan darig` tutding-a!
C) Azizda beshta qalam bor, Akramda ham beshta.
D) Menimcha, masalaning mohiyati boshqa tomonda.

10. Quyidagi so`zlarning qaysi biridan fe`l yasalganda fuziya elementlari namoyon bo`ladi?
A) o`yin, qiyin, qizil B) past, sust, ulug` C) o`yin, qiyin, yosh D) yuqoridagilarning barchasida

11. “Ayol kulib turib o`lishi mumkin…” misrasi mavjud bo`lgan she`r muallifi kim va she`rning yakuniy misrasi qanday?
A) Zulfiya Isroilova, “Ayolga baxt bering,saodat bering…”
B) Halima Xudoyberdiyeva, “Dunyoni olishi mumkin jilmayib…”
C) Zulfiya Mo`minova “Oltmishga kirsa-da, yuzga kirsa-da…”
D) Zebo Mirzo “Itlar tishlamasin yurakkinasin…”

12. …she`rida poetik kashfiyotni ko`ramiz, uning mutanosibligidan, qalb torlarini sehrli tebratishidan hayajonga tushamiz, “hiylagar oy, sehrgar dilbar kimnidir yodimizga solib qo`yganidan” huzur va sog`inch tuyamiz…
Fikr kimning qaysi she`ri ustida ketyapti?
A) O. Matchon “Umr o`tar” B) H. Olimjon “Xayolimda bo`lding uzun kun”
C) Cho`lpon “Go`zal” D) Sh. Rahmon “Tungi manzara”

13. “Yulduzim” she`rining muallifi kim?
A) E. Vohidov B) A. Oripov C) A. Muxtor D) Sh. Rahmon

14. Avloniyning “Kim nimani yaxshi ko`rar?” maqolasida kimlarni “To`ylarda dasturxonchilikni xush ko`radilar” deyilgan?
A) Savdogarlar B) Muazzinlar C) Otalar D) Ulamolar

15. Qaysi ijodkorning bolalik chog`ida farishtalar tomonidan osmonga olib chiqilgani haqida rivoyat bor?
A) Najmiddin Kubro B) Boborahim Mashrab C) Jaloliddin Rumiy D) Ahmad Yassaviy

16. Qaysi qatorda ko`proq kitobiy uslubga xos bo`lgan gap turi keltirilgan?
A) Chiqmaysizmi dalaga?
B) Sabr tagi – sariq oltin.
C) Ona yurting omon bo`lsa, rangi ro`ying somon bo`lmas.
D) Toleyim shulki, Vatanda bir guliston tanladim.

17. Kishilar o`rtasidagi iliq munosabat mehr-oqibat tuyg`usini tarbiyalaydi. Ushbu gapda qanday ma`no ko`chishi kuzatilgan?
A) metafora B) metanomiya C) sinekdoxa D) vazifadoshlik

18. “Birinchi muallim”, ”Erta qaytgan turnalar” kabi qissalar muallifini toping.
A) O’tkir Hoshimov B) Chingiz Aytmatov C) Shukur Xolmirzayev D) Murod Muhammad Do’st

19. Berilgan moslashuvli birikmalardan qaysi birida varaq so’zi so’zlovchi va tinglovchi uchun aniq bitta daftarga tegishli bog’lanishni bildirgan?
A) daftar varag’i B) daftarning varag’i C) bizning daftar D) daftar varaq

20. Qaysi qatorda kilk so’zining ma’nosi to’g’ri berilgan?
A) jang qilmoq B) qamish qalam C) tepa, dovon D) aniq, ravshan

21. Cho’lponing “Kecha va kunduz” romanida Akbaralining musulmon mirzasi kim edi?
A) Miryoqub B) Mirzabobo C) Hakimjon D) Xolmat

22. Fonetik o’zgarishga uchragan harakat nomi qatnashgan gapni toping.
A) Vafo yo‘q yerda hayo yashamaydi.
B) Hayosiz o‘zining uyalmasligi bilan do‘stini uyaltiradi.
C) O‘rinsiz uyalib, maqsadni ro‘yobga chiqara olmaslik - noshudlikdir.
D) Yugurish – sportning bir turi.

23. Tursunqul akaning churik darvozasi tepasiga o’rnatilgan fonar kimning asarida hikoya qilinadi?
A) Mirkarim Osim B) Shukrullo C) A.Qahhor D) Oybek

24. Berilgan javoblarning qaysi biridagi fe’llar –la qo’shimchasi orqali yasalmagan?
A) o’yla, senla B) gulla, savala C) tezla, yaxshila D) quvla, savala

25. Kimning yozgan she’rlari o’z davrida falsafiy xarakterdagi she’riyat deya baholangan?
A) Oybek B) Hamid Olimjon C) A.Muxtor D) Usmon Nosir

26. Qaysi qatorda o’rin holi ot kesimga bog’lanib, uni izohlab kelmoqda?
A) Bunda qushlar ipak to’qiydi.
B) Andijonda o’t yoqsam,O’shda - tutuni.
C) Unda-bunda biznikiga kelib turadi.
D) Daladan charchab kelgan yigit tezda uxlab qoldi.

27. Qaysi qatorda publisistik uslubga xos kiritma berilgan?
A) shaksiz B) albatta C) bayon qilinishicha D) shubhasiz

28. Chiqish kelishigi qo’shimchasi ishtirok etgan javobni toping.
A) maqsadga muvofiq B) qo’qqisdan gapirmoq C) mamlakat Prezidenti D) to’g’ri javob yo’q

29. “Alpomish” dostonida Boybo’ri Alpomishning Qalmoq yurtiga borishini istamaydi. O’g’lini niyatidan qaytarish uchun unga…….?
A) ot bermaslikka urinadi. B) Qo’ng’irot go’zaliga uylantirishni va’da qiladi.
C) shohlikni taklif qiladi. D) bir yor uchun yurtidan ketish mard yigitning ishi emasligini uqtiradi.

30. Uvaysiyning qizi qaysi taxallus bilan she’rlar yozgan?
A) Hokiy B) Majnuna C) Azmiy D) Mag’ziy

31. Qaysi ko’makchi fe’l yetakchi fe’ldan keyin kelib harakatni to’la yakunlanganligini bildirishi mumkin?
A) ko’rmoq B) yotmoq C) chiqmoq D) qo’ymoq

32. “To’qqizinchi palata” asarining muallifi qaysi javobda berilgan?
A) Asqad Muxtor B) Klavixo C) Abu Nasr Asadi Tusiy D) Shuhrat

33. Birdan ortiq shakli bir so’z tarkibida qo’llanishi mumkin bo’lgan nisbat qaysi javobda berilgan?
A) o’zlik nisbat B) majnul nisbat C) birgalik nisbat D) orttirma nisbat

34. Bog’lovchi vositalarning ishtirokiga ko’ra qo’shma gaplar necha turga bo’linadi?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 3

35. Agronom Salimov dehqonchilikni tilini yaxshi biladi. Ushbu gapda qaysi qo’shimchani qo’llash bilan xato mavjud?
A) egalik B) kelishik C) so’z yasovchi D) lug’aviy shakl yasovchi

36. urinmoq, isbotlamoq, orzu qilmoq kabi fe’lning noaniq shakllariga qaysi qo’shimcha qo’shilganda munosabat shakllari yuzaga keladi?
A) nisbat, zamon,mayl B) shaxs-son, bo’lishsizlik, mayl C) sifatdosh, mayl, zamon D) zamon, mayl, shaxs-son

TARIX

37. Xitoyda II-asrda ko’tarilgan qo’zg’olonning boshqa qo’zg’olonlardan farqi nimada edi?
A) qo’zg’olon uzoq vaqtga cho’zilganligida
B) qo’zg’olonchilar o’z davlatini tuzdilar
C) qo’zg’olonchilar orasida harbiy sa’at bilimdonlari bo’lgan
D) buning natijasida davlat quladi

38. Nima sababdan Xan imperiyasi kuchsizlanib qoldi?
A) qo’zg’olonlardan
B) xunnlar hujumilari zo’rayishi
C) armiyaning isloh qilinmaganligi
D) soliqlar va majburiyatlarning ko’pligi, hamda davlat amaldorlarining korrupsiyaga berilganligi.

39. Zardushtiylar umrining tub ma’nosi nimadan iborat bo’lgan?
A) ezgu amal, ezgu so’z va ezgu fikr B) adolatli tumush tarzi C) ezgulik va yovuzlik o’rtasidagi doimiy kurash D) ibodat qilish.

40. Zardushtiylikda diniy marosimlar qayerda o’tkazilgan?
A) ochiq osmon ostida B) gulxan qarshisida C) o’choq olovi atrofida D) A,B,C javoblar to`g`ri

41. Gladiatorlar kimlardan tashkil topgan?
A) Yosh rimliklar va qullardan B) qullar va jinoyotchilardan C) jinoyotchilar va savdogarlardan D) harbiylar va qullardan

42. Spartakka kim qarshi kurashadi?
A) M.Antoniy B) Mark Krass C) Yuliy Sezar D) Oktavian

43. Trayan kolonasi ustinida qanday malumot haqida hikoya qilinadi?
A) Trayanning shajarasi B) Yunon koloniyalari bilan savdo-sotiqni Ñ) Daklar bilan urushi manzaralari D) Trayanni dafn marosimi

44. Qaysi voqeaga "Butun yer yuzini bo'ysundirgan jahon shamchirog'i ham so'ndi" deb tarif berilgan?
A) Makedoniyalik Aleksandrni vafotiga B) Rimning qulashiga C) Sezarni o'limiga D) Avgustni vafotiga

45. Qo`lida burgut qundirilgan tojdor hukmdor haykali qayerdan topilgan?
A) Kat B) Anqaqala C) Tuproqqala D) Kuzaliqir.

46. Kidariylar Shimoliy Hindistonda necha yil hukmrolik qildilar?

A) 60 yil B) 72 yil C) 24 yil D) 75 yil

47. Qaysi hokimlikda gajak dumli bars yoki qoplon tasvirli tangalar bulgan?
A) Buxoro B) Choch C) Samarqand D) Toxariston

48. Haykaltaroshlik rivojiga qaysi din kuchli tasir kursatgan?
A) buddaviylik B) moniylik C) zardushtiylik D) qam

49. O’g’uzlar qaysi xalqlarning etnogenizida muhim rol o’ynaganlar?
A) o’zbek va tojik B) arman, ozorbayjon va gruzin C) afg’on va turkman D) turkman, ozarbayjon va qoraqalpoq

50. Abul Abbos Abdulloh (830-844) davrida poytaxt Marvda qayerga ko’chiriladi?
A) Hirot B) Tabriz C) Buxoro D) Nishopur

51. To`g`ri javobni belgilang?
A) 949-yilda Nuh ibn Nasrning amakisi Ibrohim isyon ko’tardi
B) 952-yilda Abu Ali Chag’oniy avval Xurosonga, so’ngra Chag’aniyonga noib qilib tayinlandi
C) XII asrda yangi tabaqa barzikor-qo’shchilar paydo bo’ldi.
D) Mahmud G’aznaviy 1017-yilda Xorazmni bosib oldi.

52. Koguryo xitoylarni batomom o’z hududidan surib chiqarib, har jihatdan rivojlangan qudratli davlatga aylangan yilda nima bo’lgan?
A) Vizantiy shahri o’rnida yangi shaharga asos solindi
B) Shopur II taxtga chiqdi
C) Rimda xristianlik davlat dini deb e’lon qilindi
D) Grumbat So’g’dga bostirib kirdi.

53. Kimning davrida Buxoroning markaz sifatida nufuzi o’sdi?
A) Sulton Mahmud B) Ubaydullaxon C) Abdullaxon II D) Shayboniyxon.
54. Yormuhammad oilasi bilan Buxoroga kelganidan 55 yil o’tgach nima bo`lgan?
A) Boqimuhammad vafod etdi B) Imomqulini hukumronligi boshlandi
C) Iskandar.Sulton Toshkent hokimi bo’ldi D) A va B javoblar to`g`ri

55. Haftiyak Qur’oni Karimning nechidan biri?
A) 5 dan B) 6 dan C) 7 dan D) 8 dan

56. 1789-yilgi General shtatlarni qaysi Fransiya qiroli chaqirgan?
À) Lyudovik ÕV Â) Filipp XIV Ñ) Lyudovik ÕVI D) Fi1ipp ÕV

57.Pyotr I Shvetsiyaga qarshi …bilan ittifoq tuzdi?
A) Angliya, Gollandiya B) Polsha, Daniya C) Turkiya, Avstriya D) Prussiya, Polsha.

58. Nechinchi yilda o'zbeklar va tojiklar yashaydigan Amudaryoning janubidagi hududlar Afg'oniston viloyatiga aylantirildi?
A) 1847-yilda B) 1852-yilda C) 1854-yilda D) 1855-yilda

59. Toshkentda “Shahar nizomi” qachon joriy etilgan?
A) 1870-yilda B) 1875-yilda C) 1877-yilda D)1886-yilda.

60. Bank kapitali bilan sanoat kapitalining birlashishi natijasida kapitalning qanday yangi shakli vujudga keldi?
A) manarxiya kapitali B) monopolistik kapitalizm C) moliya kapitali D) bank gigantlari

61. Nechinchi yildan boshlab Parij 20 yillik qurilish maydoniga aylandi?
A) 1848-yildan B) 1853-yildan C) 1856-yildan D) 1860-yildan.

62. A.Griffitning “Shinfeyn” partiyasi tuzilgan yili nima bo’lgan?
A) Sayyid Olimxon Peterburgga o’qishga ketdi
B) Xiva xonligida 81 ta sanoat korxonasi bor edi
C) ”A-Meta” sindikati tuzildi
D) Orenburgdan Toshkentgacha temiryo’l qurib kelindi.

63. Burlar kimlarning avlodlari edi?
A) golland, italyan, belgiyalik B) ispan, golland, fransuz C) golland, fransuz, nemis D) portugal, ispan, shvet.

64. AQShda Demokratlar partiyasi tashkil topgan yili bo’lgan voqeani aniqlang?
A) Berlin Fanlar akademiyasiga asos solindi
B) jahonda 332 km temiryo’l bor edi
C) I.Nyuton shisha linzani ixtiro qildi
D) L.Betxoven vafot etdi

65. 1918-yil bahorida Farg’ona vodiysida nechtadan ziyod qo’rboshi dastalari faoliyat ko’rsata boshladi?
A) 15 ta B) 22 ta C) 33 ta D) 40 ta

66. 1918-yil martida Qo’qon uyezdining Bachqir qishlog’idagi qurultoy bo’ldi. Unda kim butun Farg’ona vodiysidagi harakatning rahbari etib saylanib, unga “Amir al-muslimin” unvoni beriladi?
A) Katta Ergash B) Shermuhammadbek C) Madaminbek D) Muhiddinbek

67. 1917-yil 5-dekabr “Hurriyat” gazetasida “Muxtoriyat” maqolasi chiqqan edi. Unda “Qurultoy o’z ishini qildi. Qolganlari butun millatning vazifasidir. Muxtoriyatni saqlamoq uchun kuch lozim. Muxtoriyatni bajarmoq uchun aqcha kerakdir. Bularni millat hozir qilsun” deb kim xitob qilgan edi?
A) Munavvarqori B) A.Avloniy C) A.Fitrat D) M.Behbudiy

68. Qizketgan kanali qayerda?
A) Jizzaxda B) Qoraqalpog’istonda C) Surxandaryoda D) Qashqadaryoda.

69. Qachon Fransiya va Germaniya o’rtasida qo’shma dekloratsiya imzolandi?
A) 1938-yil 6-dekabr B) 1932-yil 5-may C) 1934-yil 7-fevral D) 1936-yil yanvar.

70. D.Lloyd-Jorj yashagan yillarni belgilang?
A) 1859-1940-yillar B) 1863-1945-yillar C) 1875-1950-yillar D) 1879-1947-yillar.

71. 1924-yilda “Vatanparvarlik ittifoqi” nomli fashistik partiyasi qayerda tuziladi?

A) Italiya B) Ispaniya C) AQSH D) Germaniya

72. 1918-yilda o’zgacha fikrlovchilarga qarshi qanday qonun qabul qilindi?
A) ”Halol raqobat kodeksi” B) ”Da’vatkorlik to’g’risidagi hujjat” C) ”Baltimor-Ogayo” D) ”Vagner qonuni”.

INGLIZ TILI

73. The harder we tried to solve the riddle, _____.
A) we got more confused B) the more confused we got C) we got so confused D) the most we got confused

74. "Do you like to play ping-pong?"
"I _____, but now I prefer tennis." A) used to doing B) used to playing C) used to played D) used to

75. "What was your impression of last night's movie?"
"_____ speaking, I thought it was rather boring."
A) Honest B) Honestly C) Frank D)Really

76. Many parents look forward _____ their children when they are away from home.
A)to see B)to seeing C)with seeing D)of seeing

77. We cannot believe that he is the man ________ saved you from drowning.
A) that B)whom C)who D) whose

78. If cauliflowers_______ from extreme temperatures the heads get discolored.
A) were not protected B)are not protected C) are not being protected D) will not be protected
LIFEAFTERDEATH
Nearly all religions include the belief that human beings survive death in some form. For many people, such as the Balinese, a funeral symbolizes the passage from one life to another, rather than the end of a person's existence. In Bali, a cremation is therefore a time of joy and celebration. On the morning of the cremation, friends and relatives gather to pay their last respects and to eat and drink with the family. There is then a procession to the cremation ground, some men carrying the corpse in a tower built of bamboo and paper, and other men carrying a special container called a sarcophagus, which may be in the shape of a cow or a bull. At the cremation ground the body is transferred to the sarcophagus and when it has been reduced to ashes and the soul released, there is a happy noisy procession to the sea, where the ashes are scattered. This last section of the ceremony represents cleansing and purification.

79. It's clear from the passage that
A) in Bali, the closest relatives carry the corpse to the cremation ground
B) Balinese people burn dead bodies and scatter the ashes into the sea
C) Balinese people put the ashes of the dead person in a special container called a sarcophagus
D) in Bali, the family of the dead person has to sacrifice a cow or a bull before the cremation

80. For Balinese people, funerals are not sad occasions because
A) for them, death means the end of a sorrowful life on earth
B) all the members of a family come together on the morning of the funeral
C) they believe that the dead continue to live in another life
D)they think funerals enable them to show their respect for the dead

81. The writer states that, according to the beliefs of almost all religions
A) people continue to exist in some form after death
B)cremation is essential for cleansing and purification
C)funerals are celebrated with joy and happiness
D)relatives gather on the morning of the funeral to pay their last respects to the dead person

82. ________ into oceans and rivers is a serious form of pollution.
A) Having dumped sewage
B) Being dumped sewage
C) Dumped sewage
D) Dumping sewage

83. President Polk worked so hard that his____away from his desk was a rare occurrence.
A) has been B) was C) being D) to be

84. The Yellowstone National Park in Wyoming was started ________ in order to protect the natural wonders of that region.
A) during1872 B) at 1872 C) in 1872 D) on 1872

85. One respect in which Disneyland _________ other amusement parks is in referring to its paying customers as guests.
A) is different B) different from C) differs from D) more different

86. Choose the best answer.
There's ... car. Mike's come back. I must go and bathe my eyes. I don't want him to see I've been crying.
A) the B) - C) a D) an

87. "Those two pictures are very artistic."
"Yes, they _____ in France."
A) were painted B) were paint C) painted D) were painting

88. Bears may look friendly, but they can be very dangerous. Bears that have been frightened or attacked will fight fiercely. They have sharp claws which they use to fight. They may also use their teeth. Bears are large, strong animals. They can defend themselves well. According to the passage bears ... .
A) can be dangerous at first sight but they are friendly.
B) are frightened and they run way.
C) look friendly and are afraid of people.
D) use their teeth or sharp claws and can be dangerous.

89. "Did you go camping last weekend?"
"No. We would have gone, _____ nicer."
A) had the weather been B) would the weather be C) if the weather has been D) if the weather might be

90. "Can I help you with your luggage?" "Oh, no thanks. I'll _____ my son to do it."
A) let B) make C) have D) get

91. Is it possible___you at your office at two?
A) for seeing B) to see C) to be seeing D) for see

92. Could you help me for a while?"
"Sure. Tell me what _____ for you."
A) can I do B) I can do C) can do I D) I do can

93. Choose the best answer to keep the meaning of the underlined one. I didn't expect to win the competition I only entered it for a joy
A) turned down B) stood up for C) found out D) went in for

94. We were extremely tired at the end of the journey. We ... for more than 24 hours.
A) shall travel B) have been traveled C) were traveled D) had been traveling

95. You ... be proud of your son winning many prizes.
A) are to B) could C) must D) have to

96. I became concerned when he ... home by midnight.
A) hasn't come B) hadn't come C) wasn't coming D) doesn't come

97. When the war broke out, Mary ... in Berlin for 6 years.
A) lived B) had been living C) has been living D) was living

98. You are making a lot of noise. I wish you ... quiet for a while.
A) would keep B) will keep C) keep D) have kept

99. When he saw the crowd, he regretted that he ... his ticket earlier.
A) hasn't bought B) hadn't bought C) have bought D) had bought

100. _____ students enrolled this year than last year at my university.
A) A few more B) Less of the C) A few of D) Less

101. _____ at the train station will surprise your mother.
A) You are B) You being C) You to be D) Your being

102. When she was a young girl she used to wish she _____ a princess.
A) were B) was C) is D) become

103. ________must pay the admission fee.
A) Everyone who doesn't have a free ticket
B) No one who doesn't have a free ticket
C) No one who has free tickets
D) Anyone who has free tickets

104. You'd better___ from work tomorrow.
A) not be absent B) not to absent
C) not to be absent D) not absenting

105. "How much coffee is left in the pot?" "_____."
A) None B) Nothing C) Not some D) Not one
HEADSETSTEREOS
Most headset stereos have one thing in common: they can cause hearing loss . Studies have shown that sound levels from the machines can reach 115 decibels or more-roughly equivalent to standing 100 feet from a commercial jet at the moment of take-off. At that level, permanent hearing damage can occur after just 15 minutes. And the Earlier a child begins using a headset, the more damage can accumulate. Loud Noise causes hearing loss by killing irreplaceable hair cells in the inner ear. Normally, The process occurs slowly as people age, but noise damage can accelerate it. Noise-induced hearing loss is insidious; damage may not be apparent until later in life. Since headsets are used privately, parents often don't realize how loud their children's music is.

106. The effect of loud noise, as stated in the passage
A) is not always noticed before it has already damaged the ear
B) is greater as people become older
C) caused by commercial jets is irreparable
D) is more damaging for the ear than anything else

107. The normal process of hearing loss
A) can start at any age, depending upon the condition of the person's ears
B) can be sped up by the harm done by loud noise
C) occurs if the person is frequently subjected to loud noise
D) is noticed only when irreplaceable hair cells in the inner ear have been killed

108. Unable to hear the music their child is listening to through a headset, parents
A) are advised not to buy one for their child
B) can't easily understand what kind of music he is interested in
C) are advised to take the child to the doctor more frequently to have his ears checked
D) don't have the opportunity to control the intensity of the sound